00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

KODEKS SZACHOWY - ZMIANY OD 1 LIPCA 2014 R.
Data utworzenia: 2014-06-10 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 9623
28.07.2014

Od 1 lipca FIDE wprowadziło nowe wartości współczynnika rankingowego K. Poniżej znajduje sie zapis z Handbooka FIDE dotyczącego tej zmiany:

8.5 Determining the rating change for a rated player
8.51 For each game played against a rated player, determine the
difference in rating between the player and his opponent, D.
8.52 If the opponent is unrated, then the rating is determined at
the end of the event. This applies only to round-robin tournaments. In other tournaments games against unrated opponents are not rated.
8.53 The provisional ratings of unrated players obtained from
earlier tournaments are ignored.
8.54 A difference in rating of more than 400 points shall be
counted for rating purposes as though it were a difference of 400 points.
8.55 (a) Use table 8.1(b) to determine the player’s score
probability PD
(b) ΔR = score – PD. For each game, the score is 1, 0.5 or 0.
(c) ΣΔR x K = the Rating Change for a given tournament, or Rating period.
8.56 K is the development coefficient.
K = 40 for a player new to the rating list until he has completed events with at least 30 games K = 20 as long as a player's rating remains under 2400.
K = 10 once a player's published rating has reached 2400 and remains at that level subsequently, even if the rating drops below 2400.
K = 40 for all players until their 18th birthday, as long as their rating remains under 2300
.
8.57 The Rating Change is rounded to the nearest whole number. 0.5
is rounded up (whether the change is positive or negative).
8.58 Determining the Ratings in a round-robin tournament.
Where unrated players take part, their ratings are determined by a process of iteration. These new ratings are then used to determine the rating change for the rated players.
Then the ΔR for each of the rated players for each game is determined using Ru(new) as if an established rating.

18.06.2014

W dniach 4-6 czerwca 2014 Komisja Przepisów Gry wprowadziła drobne korekty, które uwzględniono w załączonej wersji poniżej.
-------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi zmianami w przepisach gry FIDE, które nastąpią od 1 lipca, informujemy o najważniejszych zmianach. Materiał przygotował Przewodniczący Kolegium Sędziów, IA Andrzej Filipowicz.

Szczegóły i pełna wersja nowych „Przepisów Gry FIDE- TUTAJ.

Wstęp
W „Przepisach gry” wyodrębniono dwie części
1. Podstawowe przepisy gry
2. Zasady rozgrywania turniejów

Rozegranie partii zgodnie z „Przepisami gry” jest niezbędnym warunkiem oceny partii w systemie rankingowym FIDE.

Art. 3.10. c. Pozycja jest nieprawidłowa, jeżeli nie można do niej doprowadzić przez wykonanie jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć.

Art. 4.6. Promocja pionka może być wykonana w różny sposób:
1. pionek nie musi być postawiony na polu promocji,
2. usunięcie pionka i postawienie nowej figury na polu promocji może być dokonane w dowolnej kolejności.
Jeżeli na polu promocji stoi figura przeciwnika, to musi być zbita.

Art. 4.7. Jeżeli zawodnik wykonujący prawidłowe posunięcie lub jego część, odjął rękę od bierki, którą postawił na polu, to w tym posunięciu nie może tej bierki przestawić na inne pole. Posunięcie jest uważa się za wykonane:
a. w przypadku bicia, kiedy zbita bierka została usunięta z szachownicy i zawodnik umieścił własną bierkę na tym nowym polu oraz odjął rękę od zbitej bierki,

b. w przypadku roszady, kiedy zawodnik odjął rękę od wieży postawionej na polu, które przekroczył król. Kiedy zawodnik wypuścił króla z ręki, posunięcie nie jest jeszcze wykonane, ale zawodnik nie ma prawa zrobić żadnego innego posunięcia poza roszadą w tym kierunku, jeżeli taki posunięcie jest prawidłowe. Jeżeli roszada z tą wieżą jest nieprawidłowa, to zawodnik musi zrobić inne prawidłowe posunięcie królem, włączając w to roszadę z drugą wieżą. Jeżeli król nie ma możliwości wykonania prawidłowego posunięcia, to zawodnik może wykonać dowolne prawidłowe posunięcie.

c. w przypadku promocji pionka, kiedy zawodnik odjął rękę od nowej figury umieszczonej na polu promocji.

Art. 4.9. Jeżeli zawodnik nie jest zdolny do wykonywania posunięć na szachownicy, to tę czynność może wykonywać jego asystent, zaakceptowany przez sędziego.


Art. 6.2. a. Uzupełnienie:

W trakcie partii każdy zawodnik po wykonaniu posunięcia na szachownicy powinien zatrzymać swój zegar i uruchomić zegar przeciwnika (powszechnie mówi się, że powinien nacisnąć zegar). To „kończy” posunięcie.

Posunięcie jest również uważane za zakończone, gdy:
(1) kończy partię ze skutkiem natychmiastowym (patrz art. 5.1a, 5.2a, 5.2b, 5.2c, 9.6a, 9.6b i 9.7).
(2) zawodnik wykonał następne posunięcie, w sytuacji, gdy jego poprzednie posunięcie nie zostało zakończone.

Zawodnik, po wykonaniu swojego posunięcia, musi mieć możliwość naciśnięcia dźwigni zegara i jego przełączenia, nawet jeśli przeciwnik wykonał następne posunięcie. Okres upływający pomiędzy wykonaniem posunięcia na szachownicy i naciśnięciem dźwigni zegara jest integralną częścią czasu będącego w dyspozycji zawodnika na wykonanie posunięcia.

Art. 7.5 a. Jeżeli w trakcie partii stwierdzono, że zostało wykonane i zakończone nieprawidłowe posunięcie, to należy przywrócić pozycję, która była przed wystąpieniem nieprawidłowości. Jeżeli nie można odtworzyć właściwej pozycji, powstałej tuż przed wystąpieniem nieprawidłowości, to partię należy kontynuować od pozycji, do której nie ma wątpliwości, że była prawidłowa.

Jeżeli zawodnik postawił pionka na polu promocji, nacisnął zegar, ale nie zamienił pionka na promowaną figurę, to posunięcie jest nieprawidłowe. Pionek powinien być zamieniony na hetmana tego samego koloru.

b. Po procedurze omówionej w artykule 7.5 a, w przypadku zakończenia wykonania pierwszego nieprawidłowego posunięcia przez jednego z zawodników, sędzia powinien przyznać przeciwnikowi bonifikatę w postaci dwóch minut dodatkowego czasu do namysłu; po zakończeniu wykonania drugiego nieprawidłowego posunięcia, przez tego samego zawodnika, sędzia powinien orzec jego porażkę. Jednakże partię uznaje się za remisową, jeżeli w końcowej pozycji przeciwnik, za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć, nie może zamatować króla ukaranego zawodnika.

Nowe uzupełnienie i nowy przepis


Art. 9.5 Jeżeli zawodnik domaga się remisu na podstawie art. 9.2 lub art. 9.3, to on lub sędzia powinni zatrzymać oba zegary (patrz art. 6.12b). Zawodnik nie może wycofać zgłoszonej reklamacji.
a. Jeśli żądanie jest uzasadnione, partia natychmiast kończy się remisem.
b. Jeśli żądanie jest nieuzasadnione, sędzia dodaje przeciwnikowi 2 minuty. Partia powinna być kontynuowana, a jeśli reklamacja była związana z zamierzonym, zapisanym posunięciem, to zawodnik jest zobowiązany wykonać go na szachownicy, w zgodzie z art. 3 i 4.

Art. 9.6 Partia kończy się remisem w następujących sytuacjach:
a. identyczna pozycja, zgodnie z art. 9.2b, pojawiła się przynajmniej po raz piąty w wyniku kolejnych przemiennych posunięć obu zawodników.
b. jeżeli obaj zawodnicy wykonali przynajmniej 75 kolejnych przemiennych posunięć, bez posunięcia pionkiem i jakiegokolwiek bicia. Jednakże w przypadku, gdy ostatnim posunięciem jedna ze stron matuje, to ten mat wygrywa partię.

Art. 11.2 Pojęcie „strefa rozgrywek“ obejmuje: wydzielone „salę gry”, pokoje do odpoczynku, sanitariaty, wydzielony bufet, specjalnie wydzieloną palarnię i inne pomieszczenia wyznaczone przez sędziego. „Sala gry” oznacza miejsce, w którym są rozgrywane partie.
Tylko za zgodą arbitra:
a. zawodnik może opuścić „strefę rozgrywek”.
b. zawodnik, będący na posunięciu, może opuścić „salę gry”.
c. osoba, która nie jest zawodnikiem ani sędzią może przebywać w „sali gry”.

Art. 11.3. b. W trakcie rozgrywania partii, w strefie rozgrywek, zawodnik nie ma prawa posiadania telefonu komórkowego, ani żadnego innego urządzenia elektronicznego do komunikacji. Jeżeli nie ma wątpliwości, że zawodnik wziął ze sobą takie urządzenia do strefy rozgrywek, to przegrywa partię. Przeciwnik odnosi zwycięstwo.

Regulamin turniejowy może określać inne, mniej surowe kary.

Arbiter może zażądać, żeby zawodnik pozwolił sprawdzić swoje ubranie, teczkę lub inne przedmioty, co powinno być dokonane dyskretnie z zachowaniem prywatności. Arbiter lub upoważniona przez niego osoba tej samej płci, co zawodnik, może dokonać wzmiankowanej inspekcji. Jeżeli zawodnik odmówi współpracy w tej kwestii, to arbiter powinien podjąć działania w zgodzie z art. 12.9.

Art. 11.8 Zawodnik ma prawo prosić sędziego o wyjaśnienie poszczególnych artykułów „Przepisów gry”.

Art. 11.9 Zawodnik ma prawo odwołania się od każdej decyzji sędziego, nawet po podpisaniu formularza partii (patrz art. 8.7), chyba że regulamin zawodów przewiduje inny tryb postępowania.

Art. 12.2 Sędzia powinien:
a) zapewnić przestrzeganie zasad uczciwej gry (fair play)
f) podjąć specjalne starania w interesie zawodników niepełnosprawnych i zawodników potrzebujących pomocy medycznej

Art. 12.4 Sędzia może wyznaczyć asystenta do nadzorowania przebiegu partii, przykładowo w sytuacjach, gdy w kilku partiach jest niedoczas.


Aneks A. SZACHY SZYBKIE – istotne zmiany!


A.1 Do szachów szybkich zalicza się partie, w których każdy z zawodników otrzymuje na zakończenie wszystkich posunięć więcej niż 10 minut, ale mniej niż 60 minut albo w których przydzielony przed rozpoczęciem partii ustalony czas, który po uwzględnieniu dodatku sekundowego na każde posunięcie, pomnożonego przez 60, mieści się w tych granicach.
A.3. Zasady rozgrywania turniejów (czyli dla partii standardowych - klasycznych) stosuje się, gdy:
a. jeden sędzia przypada na nie więcej, niż trzy partie
b. wszystkie partie są zapisywane na formularzu do zapisu partii przez sędziego lub jego asystenta oraz, jeśli jest taka możliwość, przez urządzenie elektroniczne.

A.4. We wszystkich innych sytuacjach, należy stosować następujące przepisy:
a. W momencie, gdy obaj zawodnicy zakończyli po dziesięć (10) posunięć:
(1) nie można dokonać żadnej korekty nieprawidłowego ustawienia wskazówek zegara, z wyjątkiem sytuacji, w których zostałby naruszony harmonogram turnieju.

(2) żadne reklamacje dotyczące nieprawidłowego ustawienia bierek na szachownicy czy samego ułożenia szachownicy nie mogą być uwzględnione. W przypadku, gdy król znajduje się na niewłaściwym polu (np. zamieniono pozycje króla i hetmana), to wykonanie roszady nie jest w tej partii dozwolone. W przypadku niewłaściwego ustawienia wieży, roszada z tą wieżą nie jest dozwolona.

b. Nieprawidłowe posunięcie jest zakończone z chwilą uruchomienia zegara przeciwnika. Jeżeli sędzia zauważy tę nieprawidłowość, to powinien natychmiast przerwać partię i zaliczyć porażkę zawodnikowi, pod warunkiem, że jego przeciwnik nie wykonał jeszcze następnego posunięcia.
Jeżeli sędzia nie interweniuje, przeciwnik ma prawo do żądania przyznania mu zwycięstwa, pod warunkiem, że nie wykonał jeszcze swojego posunięcia.

Jednakże partia kończy się remisem, jeśli powstała pozycja, w której przeciwnik nie może zamatować jego króla za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć.
Jeżeli przeciwnik nie reklamuje nieprawidłowości, a arbiter nie interweniuje, nieprawidłowe posunięcie jest ważne i partia powinna być kontynuowana. Po wykonaniu przez przeciwnika następnego posunięcia, nieprawidłowe posunięcie nie może być poprawione, chyba, że uzgodnili to obaj grający bez interwencji sędziego.


c. Jeżeli sędzia zobaczy, że oba króle są szachowane albo pionek stoi na polu promocji, to powinien zaczekać z podjęciem decyzji do czasu zakończenia następnego posunięcia. Jeżeli po wykonaniu następnego posunięcia nadal pozycja jest nieprawidłowa, to powinien zadeklarować remis w tej partii.

A.5. Regulamin turniejowy powinien określać, czy artykuły A.3 albo A.4 obowiązują przez cały czas rozgrywania zawodów.


Aneks B. GRA BŁYSKAWICZNA (Blitz) – Istotne zmiany

B.1 Do gry błyskawicznej zalicza się partie, w których każdy z zawodników otrzymuje na zakończenie wszystkich posunięć 10 minut lub mniej, albo czas, który z dodatkiem sekundowym na każde posunięcie, pomnożonym przez 60, wynosi 10 minut lub mniej.

B.2 W przypadku nakładania kar wymienionych w „Zasadach rozgrywania turniejów”, w artykułach 7 i 9, przeciwnik otrzymuje minutę dodatkowego czasu, a nie dwie minuty.

B.3 Zasady rozgrywania turniejów (czyli dla partii standardowych) stosuje się, gdy:
a. jeden sędzia przypada na jedną partię i

b. każda partia jest zapisywana na formularzu do zapisu partii przez sędziego lub jego asystenta oraz, jeśli jest taka możliwość, przez urządzenie elektroniczne

B.4 We wszystkich innych zawodach partie powinny być rozgrywane według „Przepisów gry szybkiej“, jak podano w art. A.4.

B.5. Regulamin turniejowy powinien określać, czy artykuły B.3 albo B.4 obowiązują przez cały czas rozgrywania zawodów.

Aneks G. SZYBKI FINISZ


G.2 Przed rozpoczęciem zawodów, powinno być podane do wiadomości, że aneks G będzie stosowany lub pominięty.

G.3 Omawiany aneks można stosować tylko w partiach standardowych i szybkich, granych bez dodatku sekundowego na posunięcie. Natomiast nie można go stosować w partiach błyskawicznych.

G.4 Zawodnik na posunięciu, mający mniej niż dwie minuty na zegarze, ma prawo domagać się, aby obaj zawodnicy otrzymali dodatkowo po 5 sekund na posunięcie (z kumulacją lub bez niej), jeśli jest taka możliwość. Takie żądanie jest jednocześnie propozycją remisu. Jeżeli oferta remisu zostaje odrzucona, a sędzia zaakceptuje życzenie zawodnika, to na zegarach należy ustawić żądane tempo gry. Przeciwnik powinien otrzymać dodatkowe dwie minuty i partia powinna być kontynuowana.

G.5 Jeżeli art. G.4 nie jest stosowany, to zawodnik na posunięciu, mający mniej niż dwie minuty na zegarze, ma prawo przed opadnięciem chorągiewki, domagać się uznania partii za remis. W takiej sytuacji powinien zatrzymać zegar i przywołać sędziego (patrz art. 6.12 b). Podstawą domagania się remisu, jest ocena pozycji, której zdaniem reklamującego przeciwnik nie może wygrać normalnymi środkami i/lub przeciwnik nie podejmuje żadnych wysiłków aby wygrać partię normalnymi środkami.

a) Jeżeli sędzia zgodzi się z tym, że przeciwnik nie może wygrać partii normalnymi środkami względnie nie czyni żadnych wysiłków, aby wygrać partię normalnymi środkami, to powinien orzec remis. W innym przypadku, sędzia może odłożyć podjęcie decyzji lub odrzucić reklamację.

b) Jeżeli sędzia odkłada decyzję, przeciwnik może otrzymać bonifikatę w postaci dwóch minut dodatkowego czasu do namysłu i partia powinna być kontynuowana w obecności sędziego, jeśli jest to możliwe. Sędzia powinien oznajmić ostateczny rezultat partii w trakcie gry, albo natychmiast po opadnięciu jednej z chorągiewek. Sędzia powinien uznać partię za remisową, jeśli nie ma wątpliwości, że w końcowej pozycji zwycięstwo nie może być osiągnięte normalnymi środkami, albo po stwierdzeniu, że przeciwnik zawodnika, którego chorągiewka spadła nie może wygrać partii normalnymi środkami lub nie podjął wystarczającej próby wygrania partii normalnymi środkami.

c) Jeżeli sędzia odrzuca reklamację, to przeciwnik otrzymuje bonifikatę w postaci dwóch minut dodatkowego czasu do namysłu.

* * *


 
Nowe Przepisy FIDE od 1.07.2014 - zmiany na kolorowo
rozmiar 0.22 MB | 2014-06-18 | Liczba pobrań: 108
Nowe Przepisy FIDE od 1.07.2014
rozmiar 0.14 MB | 2014-06-18 | Liczba pobrań: 94
 
 
Aktualnie online 3 gości