00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-01-31 | Autor: Administrator | Odsłon: 22927

Logo Pzszach
POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

ZARYS HISTORII SZACHÓW W POLSCE

Autor opracowania Andrzej Filipowicz

 

 

 

 

Szachy na ziemiach polskich


Na ziemiach polskich, dawnych i obecnych, w XIX i XX stuleciach, urodziło się wielu wybitnych szachistów, m.in.: S. Rosenthal, Sz. Winawer, G. Salwe, D. Janowski, J. Zukertort, A. Rubinstein, D. Przepiórka, A. Flam-berg, J. Perlis, G. Rotlewi, Em. Lasker, S. Reshevsky, M. Najdorf, S. Flohr i Abe Yanofsky, na co zwrócił uwagę w swojej książce twórca rankingu FIDE prof. Arpad Elo. Gra królewska była jednak u nas znana znacznie wcześniej, prawdopodobnie już w XII wieku, o czym świadczą wykopaliska figurek szachowych.

Szachy stały się popularne w Polsce w XVI wieku, gdy obszar naszego kraju rozciągał się od Bałtyku do morza Czarnego. Wtedy do dobrego tonu i przymiotów każdego rycerza należała umiejętność gry w szachy. Grano na zamkach, w klasztorach i na dworach wielkopańskich, co podkreśla Łukasz Górnicki w "Dworzaninie": "gra w szachy jest czysta, a rozumu bystrego zabawa".

W 1564 roku poeta Jan Kochanowski pisze piękny poemat "Szachy", unikatowe dzieło w literaturze szachowej, a wiele rodów szlacheckich przybiera w tym czasie herby z motywami szachowymi. W wieku XVII wojewoda poznański Jan Ostroróg wydaje pierwszy polski podręcznik szachowy.

Późniejsze kroniki wspominają o naszych wybitnych pisarzach i poetach: Ignacym Krasickim, Adamie Mickiewiczu, Bolesławie Prusie i Henryku Sienkiewiczu, dla których gra w szachy, łącząca w sobie elementy rywalizacji, nauki i sztuki, była ulubionym wypoczynkiem po pracy.

Pierwsze kluby i stowarzyszenia szachowe na ziemiach polskich powstały w latach czterdziestych XIX stulecia. Dwa powołano specjalnie do rozegrania dwóch towarzyskich meczów: Warszawski Klub Szachistów (1836 r.) oraz Poznański Klub Szachistów (1839 r.). Warszawiacy potykali się z Aleksandrem Pietrowem, zaś Poznański Klub Szachistów rozegrał spotkanie korespondencyjne z Berlinem.

Oficjalnie klub poznański, jak ustalił prof. Andrzej Kwilecki, swój statut opublikował w październiku 1876 r. W 1893 r. władze galicyjskie zarejestrowały statut Krakowskiego Klubu Szachistów, zaś rok później Lwowskiego Klubu Szachistów. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej powstało dopiero w lutym 1899 r., natomiast jego łódzki imiennik jeszcze później, gdyż w 1903 r.

Kartę tytułową polskich szachów otwiera wspaniały sukces warszawskiego szachisty Szymona Winawera, który na międzynarodowym turnieju w Paryżu, w 1867 roku, zajął drugie miejsce za Kolischem, a przed późniejszym pierwszym oficjalnym mistrzem świata Wilhelmem Steinitzem. Pierwszy turniej o mistrzostwo Warszawy zorganizowano w salach Resursy Kupieckiej w 1868 roku, a wygrał go także Winawer przed Kleczyńskim.

Na przełomie XIX i XX wieku ośrodki szachowe we Lwowie, Łodzi, Warszawie tętnią życiem. W okresie zaborów, kilku wybitnych polskich szachistów, a przede wszystkim Akiba Rubinstein i Dawid Janowski, krążyło po Europie z niemałymi sukcesami wśród elity światowej. Najwybitniejszy polski szachista Akiba Rubinstein był pretendentem do korony szachowej, ale wybuchła I Wojna Światowa, która zepchnęła szachy na dalszy plan.

W okresie zaborów przed pierwszą wojną niemożliwe było powołanie do życia jednej "wszechpolskiej" organizacji szachowej, która reprezentowałaby interesy miłośników królewskiej gry ze wszystkich polskich ziem. Sytuacja diametralnie uległa zmianie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Na łamach "Szachisty Polskiego" w 1920 r. znany gracz i organizator życia szachowego w Galicji Adam Żuk-Skarszewski opublikował artykuł po jakże wymownym tytułem: "Organizacja życia szachowego w Polsce". Pisał on m.in. "Zacznijmy od zakładania klubów szachowych w każdym polskim mieście. Niech taki klub zgromadzi na początek bodaj kilku tylko członków, a stanie się ośrodkiem około którego gromadzić się zaczną wszyscy, którzy w danem miejscu szachami się interesują. Niech siecią takich klubów pokryje się cała nasza Ojczyzna i niechaj jednoczą się one w wielki Polski Związek Szachowy, któryby siłą powagi przedstawicielstwa narodu, powołanego do spełniania wielkich zadań kulturowych, zajął poczesne stanowisko w plejadzie związków szachowych innych narodów. Początek każdej wielkiej rzeczy jest trudny i mały. Toteż nie czekajmy, aż się Polska pokryje siecią klubów lecz już obecnie istniejące kluby i stowarzyszenia szachowe niech tworzą związek (...)"

Pomysłodawca dodał, iż zjazd inauguracyjny związku można byłoby zorganizować już latem 1920 r. w Warszawie, w Krakowie lub w Zakopanem. Niestety optymizm Żuk-Skarszewskiego okazał się na wyrost. W 1924 r. udało się powołać do życia jedynie dwa regionalne związki szachowe. 2 lutego 1924 r. powstał Związek Towarzystw Szachowych w Poznaniu, do którego zgłosiło akces 6 klubów: "Polonia", Święty Marcin", "Akademik", "Dębiec", Klub w Gnieźnie i Klub w Bydgoszczy.

Z kolei na Górnym Śląsku z 8 klubów, jak podawał Roman Bąk, zawiązał się 27 kwietnia 1924 roku Polski Związek Szachowy Województwa Śląskiego. W organizacji znalazły się: „1919" Katowice, "Pogoń 1924" Dąb, "Morphy" Królewska Huta, „Hetman" Bogucice, Związek Lubowników Szachów z Załęża, "1920" Lipiny, "1924" Ruda Śląska oraz "Caissa" Zawodzie. Kolejna inicjatywa związana była ze Lwowem, gdzie w 1925 r. przy redakcji "Polskiego Zadaniowca" powstał Polski Szachowy Związek Zadaniowy.

Nikogo nie zdziwił fakt obecności reprezentanta Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej Izaaka Towbina w Paryżu na posiedzeniu inauguracyjnym FIDE w okresie igrzysk olimpijskich i pierwszej, tzw. nieoficjalnej olimpiady szachowej, granej równolegle z igrzyskami. Polak był jednym z 15 sygnatariuszy aktu założycielskiego Międzynarodowej Federacji Szachowej (Fédération Internationale des Échecs) 20 lipca 1924 roku.

 


W 1924 r. w następstwie wyjazdu reprezentacji kraju na olimpiadę do Paryża, apel o powołanie do życia PZSzach wystosowała redakcja lwowskiego "Słowa Polskiego", zaznaczając, iż z uczestników turnieju narodów tylko Polska i Hiszpania nie posiadały krajowego związku szachowego. Redakcja „Słowa Polskiego" sugerowała, by dzieło zjednoczenia realizować stopniowo tworząc początkowo 4 regiony: północny w Toruniu, zachodni w Poznaniu, południowy we Lwowie i wschodni w Lublinie. Stolicy natomiast w niedalekiej już przyszłości pozostawiano rolę centrum życia szachowego. W 1925 r. już 10 ośrodków wykazywało zainteresowania integracją polskiego życia szachowego: Warszawa, Łódź, Lwów, Kraków, Górny Śląsk, Poznań, Pomorze, Białystok, Wilno i Lublin. W środkach masowego przekazu argumentowano, że "brak związku szachowego w Polsce pociąga za sobą znaczne szkody dla społeczności szachistów. Brak zewnętrznej reprezentacji i brak kontaktów ze związkami państw europejskich..."

Powstanie Polskiego Związku Szachowego 11 IV 1926 r.

11 kwietnia 1926 r. w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej przy ul. Wierzbowej 8, nie opodal Teatru Wielkiego, odbył się ogólnopolski zjazd delegatów, klubów, towarzystw i dwóch zorganizowanych już związków regionalnych.

Uczestniczyli m.in. ze strony WTZGSz: Józef Żabiński, Dawid Przepiórka. Leon Orlański, Tadeusz Pawłowski i Bogdan Domosławski, z Katowic - P. Chmiel i Roman Bąk, ze Lwowa - inż. A. Kolischer. inż. Oskar Piotrowski, z Łodzi - Samuel Rosenblat, z Poznania - płk dypl. dr Marian Steifer oraz reprezentanci klubów z Krakowa, Lwowa, Wilna, Białegostoku, Gdańska i kilku mniejszych miast.

Reprezentowali oni liczące około 1600 osób środowisko zorganizowanych szachistów. Prezesem PZSzach wybrano Józefa Żabińskiego, wiceprezesem Dawida Przepiórkę, a sekretarzem generalnym Bogdana Domosławskiego.

Przyjęty statut określał Polski Związek Szachowy jako organizatora życia szachowego w Polsce i reprezentanta polskich szachistów w FIDE, chociaż PZSzach dopiero w 1927 r., na Kongresie w Londynie został oficjalnie przyjęty do FIDE.

Następnego dnia po utworzeniu PZSzach rozpoczęły się I mistrzostwa kraju (12-30 kwietnia 1926 r.), w których triumfował Dawid Przepiórka.

Chociaż Polska była współzałożycielem FIDE w 1924 roku, to formalnie Polski Związek Szachowy został członkiem FIDE dopiero w 1927 r.

Polski Związek Szachowy ma siedzibę w Warszawie, ale swoją działalnością obejmuje cały kraj za pośrednictwem 16 wojewódzkich związków szachowych, wielu klubów i stowarzyszeń. Zgodnie ze statutem, członkami Polskiego Związku Szachowego mogą być wojewódzkie związki szachowe, kluby i inne stowarzyszenia szachowe. Indywidualni szachiści są członkami PZSzach tylko za pośrednictwem tych organizacji.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, w którym biorą udział delegaci wojewódzkich związków szachowych, klubów, członkowie honorowi PZSzach, przedstawiciele autonomicznych komisji, a mianowicie Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej, Komisji Kompozycji Szachowej, Komisji Rozwiązywania Zadań Szachowych, oraz dwóch kolegiów - Kolegium Sędziów i Kolegium Trenerów.

Bieżącą działalnością PZSzach kieruje Zarząd, wybierany na okresy czteroletnie przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Zarząd składa się z 11-15 członków, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika. Na posiedzenia Zarządu zapraszani są przedstawiciele sędziów, trenerów, graczy korespondencyjnych i kompozytorów szachowych.

Celem działalności Związku jest rozwój i popularyzacja szachów, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w grze korespondencyjnej, w kompozycji szachowej i w dziedzinie rozwiązywania za-dań szachowych Mając na uwadze dobro dyscypliny, Związek wytycza kierunki rozwoju szachów, ustala plany i kierunki szkolenia, prowadzi szkolenie, organizuje indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski mężczyzn i kobiet oraz młodzieży w różnych grupach wiekowych do 7, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 lat, w grze klasycznej (każdy z zawodników otrzymuje około 2,5 godziny na rozegranie partii), szybkiej (po 15 lub 30 minut na partię) i błyskawicznej (po 5 minut na partię). Oznacza to, że każdego roku PZSzach organizuje ponad 70 centralnych turniejów o mistrzostwo Polski, często poprzedzanych eliminacjami.

Związek wyłania i przygotowuje reprezentantów Polski do startu w indywidualnych mistrzostwach świata i Europy, a także do udziału w olimpiadach szachowych, drużynowych mistrzostwach świata i Europy oraz meczach międzypaństwowych, zarówno w grze bezpośredniej, jak i też w grze korespondencyjnej, w kompozycji szachowej i w rozwiązywaniu zadań szachowych.

Wojewódzkie Związki Szachowe nadzorują działalność klubów i sekcji szachowych znajdujących się na terenie ich działania, realizują swoje plany i własny kalendarz zawodów, a wspólnie z Zarządem PZSzach realizują uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w zakresie organizacji, szkolenia i przygotowania imprez centralnego kalendarza sportowego.

Polski Związek Szachowy współpracuje z FIDE, ECU, ICCF, PCCA oraz federacjami szachowymi innych krajów w zakresie organizacji zawodów szachowych, wymiany zawodników w imprezach sportowych i podnoszenia poziomu wiedzy i kultury szachowej.

W latach 1926-2006 w Polsce odbyło się wiele imprez i zawodów o charakterze światowym i europejskim:

1935 Warszawa - Olimpiada szachowa
1935 Warszawa - Mistrzostwa świata kobiet
1935 Warszawa - Kongres FIDE
1957 Kraków - Turniej strefowy MŚ kobiet
1963 Łódź - Turniej strefowy MŚ kobiet
1964 Kraków - Akademickie drużynowe MŚ
1969 Lublin - Olimpiada szachowa kobiet
1973 Warszawa - Kongres ICCF (Gra korespondencyjna)
1979 Warszawa - Turniej strefowy MŚ mężczyzn
1981 Bydgoszcz - Turniej strefowy MŚ kobiet
1983 Poznań - Kongres ICCF (Gra korespondencyjna)
1984 Katowice - Mistrzostwa Europy kobiet do lat 20
1987 Warszawa - Turniej strefowy MŚ mężczyzn
1989 Straszęcin - Mistrzostwa Europy kobiet do lat 20
1989 Warszawa - Rada Wykonawcza FIDE
1991 Warszawa - Mistrzostwa świata do 10, 12 i 14 lat
1993 Sopot - Kongres ICCF (Gra korespondencyjna)
1995 Nadole - Turniej strefowy MŚ kobiet
1995 Żagań - Mistrzostwa Europy do 16 i 18 lat
1997 Żagań - Mistrzostwa świata do 20 lat
1999 Krynica - Turniej strefowy MŚ mężczyzn
2000 Rowy - Mistrzostwa świata weteranów pow. 60 lat
2000 Rowy - Mistrzostwa świata kobiet pow. 50 lat
2001 Warszawa - Mistrzostwa Europy kobiet
2005 Legnica - ME w rozwiązywaniu zadań szach.
2005 Zegrze - Mistrzostwa Europy mężczyzn
2005 Warszawa - Mistrzostwa Europy w grze szybkiej
2006 Warszawa - Mistrzostwa Europy w grze szybkiej


Polscy szachiści i szachistki zdobywali złote w 1930 r., srebrne w latach 1931 i 1939 oraz brązowe medale olimpijskie (1928, 1935, 1937, 1980, 2002), tytuły mistrzów świata i Europy oraz wiele medali w różnych grupach wiekowych juniorów.

Wicemistrzostwo świata kobiet Reginy Gerleckiej w 1935 r., wicemistrzostwo świata FIDE Dawida Przepiórki w 1928 r., drużynowe mistrzostwo Europy kobiet w 2005 r., mistrzostwo Europy Bartłomieja Maciei starty wśród pretendentek do tytułu mistrzyni świata czy zwycięstwa w wielu turniejach międzynarodowych są kolejnymi przykładami wielkiego dorobku PZSzach w latach 1926-2006.

Polski Związek Szachowy w ramach współpracy z FIDE i z 161 federacjami szachowymi zrzeszonymi w Międzynarodowej Federacji Szachowej zorganizował wiele imprez o charakterze światowym i europejskim, gościł w Polsce najwybitniejszych szachistów globu, mistrzów świata: Emanuela Laskera, Jose Raula Capablankę, Aleksandra Alechina, Maxa Euwego, Wasilija Smysłowa, Michaiła Tala, Borysa Spasskiego, Roberta Fischera, Anatolia Karpowa, Garriego Kasparowa, Władimira Kramnika oraz mistrzów świata FIDE Viswanathana Ananda, Aleksandra Chalifmana, Rusłana Ponomariowa i Weselina Topałowa oraz fenomenalne szachistki Verę Menchik, Nonę Gaprindaszwili, Maję Cziburdanidze, Xie Jun, Zsuzsę Polgar i Antoanetę Stefanową.

PZSzach organizował Turniej Narodów (Olimpiadę Szachową) oraz mistrzostwa świata kobiet w 1935 roku, a także olimpiadę szachową kobiet w 1969 roku.

Związek zorganizował też Kongres FIDE w 1935 roku oraz posiedzenie Rady Wykonawczej FIDE w 1989 roku. Gościł w Polsce prezydentów FIDE Aleksandra Rueba, Maxa Euwego, Florencio Campomanesa i Kirsana Iljumżinowa oraz wielu wybitnych działaczy kilkudziesięciu federacji.

Turnieje o wieloletniej tradycji jak Memoriały Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju, Festiwale PKWN w Lublinie i Nałęczowie, turnieje kobiet w Piotrkowie Trybunalskim i Bydgoszczy zapisały się złotymi zgłoskami w historii królewskiej gry i wniosły istotny wkład w rozwój myśli szachowej. A były jeszcze memoriały K. Makarczyka w Łodzi, turnieje w Bieszczadach, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie, Słupsku, Szczawnie Zdroju, Warszawie i Wrocławiu.

Z inicjatywy polskich działaczy dokonano wiele zmian i ulepszeń w przepisach FIDE, m.in. opracowano przepisy gry w 1929 roku, wprowadzono przepisy gry błyskawicznej, a w latach 1987-90 uporządkowano przepisy rankingowe i nadawania tytułów międzynarodowych, obowiązujące z niewielkimi zmianami do dzisiaj.

CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1928 Żabiński Józef (1860 -27 XII 1928)
1928 Przepiórka Dawid (22 XII 1880 - 1940)
1928 Rozenblat Samuel (? - ?)
1932 Piłsudski Józef (5 XII 1867 - 12 V 1935)
1935 Rogoziński Józef (XII 1874 - 1940?)
1937 Sosnkowski Kazimierz (1885 - 1969)
1937 Glabisz Kazimierz (1893 - 1981)
1937 Piłsudski Kazimierz (5 IV 1871 - 1941)
1938 Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław (1888 - 1962)
1957 Wróbel Marian (1907 - 24 IV 1960)
1961 Makarczyk Kazimierz (1 I 1901 - 27 V 1972)
1961 Bąk Roman (21 II 1908 - 1 II 2003)
1962 Witkowski Wiktor (23 IX 1900 - 22 VIII 1978)
1966 Tułasiewicz Tadeusz (1902 - 1985)
1970 Konarkowski Franciszek (14 VIII 1906 - 15 XI 1976)
1973 Hermanowa Róża Maria (16 I 1902 - 1995)
1973 Putrament Jerzy (1910 - 23 VI 1986
1974 Swinarski Henryk (16 VI 1906 - 17 I 1975)
1976 Bagdasarian Grzegorz (Grzeban) (27 VIII 1902 - 1991)
1976 Furs Stefan (6 I 1926 - 24 VIII 1987)
1976 Miller Zbigniew (5 II 1905 - 28 I 1985)
1976 Radzikowska (Hołuj) Krystyna (05 II 1931 - 29 XI 2006)
1976 Rysak Eugeniusz (20 X 1910 - 25 VIII 1988)
1976 Sokołow Jerzy (1896 - 10 XI 1976)
1976 Witkowski Stefan
1982 Gawlikowski Stanisław (16 I 1920 - 9 XI 1981)
1982 Litmanowicz Władysław (20 II 1918 - 31 III 1992)
1982 Nestorowicz Zbigniew (1912 - 5 IX 2000)
1982 Pochowski Ferdynand (31 VIII 1908 - ??)
1982 Turski Wacław (? - ?)
1983 Dąbrowski Edward (10 XII 1910 - 28 III 2002)
1985 Gromadzki Józef (5 II 1912 - 22 X 1989)
1985 Kulesza Krzysztof
1985 Szymański Zygmunt (11 VI 1894 - ??)
1985 Wasilewski Kazimierz (27 V 1917 - 21 III 2001)
1985 Kuszewski Kazimierz (27 V 1912 - ??)
1988 Gabrielski Stanisław
1988 Wiśniewski Czesław
1988 Kania Stanisław
1988 Krulisch Czesław (12 VII 1912 - 23 II 1997)
1988 Giżycki Jerzy
1988 Śliwa Bogdan (4 II 1922 - 16 V 2003)
1993 Najdorf Mieczysław (14 IV 1910 - 6 VII 1997)
1993 Malinowski Henryk (? - ?)
1993 Filipowicz Andrzej
1994 Czajka Zbigniew
1995 Brzózka Stefan
1995 Żemantowski Jacek (18 II 1939 - 4 VI 2002)
1997 Jahr Ulrich
2000 Ereńska-Radzewska Hanna
2000 Gnieciak Mirosław
2000 Woda Janusz
2006 Jurczyńska Anna
2006 Frankiewicz Jan
2006 Górski Jan
2006 Macieja Jan
2006 Ryll Zygmunt
2006 Więckowski Ryszard
2006 Schmidt Włodzimierz

PREZESI POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1926-1928 Józef Żabiński
1929-1935 Józef Rogoziński
1935-1938 Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski
1938-1939 Witold Grabowski
1946-1947 Zbigniew Miller (do V 1947)
1947-1950 Stanisław Wojnarowicz
1950-1951 Czesław Krulisch
1952-1954 Zbigniew Miller (przewodniczący Sekcji Szachów)
1954-1957 Jerzy Putrament (przewodniczący Sekcji Szachów)
1957 Stanisław Wojnarowicz
1957-1960 Krzysztof Rolnik
1960-1962 Ferdynand Herok
1962-1963 Kazimierz Kryński
1963-1973 Jerzy Putrament
1973-1977 Stanisław Gabrielski (do 16 VI 1977)
1977-1980 Czesław Wiśniewski (od 16.VI 1977)
1980-1985 Krzysztof Kulesza
1985-1988 Stanisław Kania
1988-2000 Jacek Żemantowski
2000-2003 Stanisław Łobaziewicz (do 1 III 2003)
2003-2004 Przemysław Gdański (od 1 III 2003)
2004- Janusz Woda

ZARZĄDY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Utworzenie Polskiego Związku Szachowego
Delegaci - Warszawy, Łodzi, Krakowa, Białegostoku,
Poznania, Śląska, Lwowa, Radomia, Gdańska i Wilna + inni
Reprezentowali 1600 zrzeszonych szachistów

I Walny Zjazd Konstytucyjny - Warszawa, 11 kwietnia 1926 r.
I kadencja 1926-1928

1926-1928

Prezes

Żabiński Józef

1926-1928

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1926-1928

Sekretarz

Domosławski Bogdan

1926-1928

Skarbnik

Orlański Leon

1926-1928

Ławnik Zarządu

Piotrowski Oskar

1926-1928

Ławnik Zarządu

Rozenblat Samuel

1926-1928

Ławnik Zarządu

Steifer Marian


II Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 2 grudnia 1928 r.
II kadencja 1929-1930 (14 osób)

1928-1930

Prezes (zmarł 27 XII 1928)

Żabiński Józef

1928-1930

Prezes (od 1929)

Rogoziński Józef

1928-1930

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1928-1930

Sekretarz

Domosławski Bogdan

1928-1930

Skarbnik

Orlański Leon

1928-1930

Ławnik Zarządu

Pawłowski Tadeusz

1928-1930

Ławnik Zarządu

Paciorkowski J

1928-1930

Ławnik Zarządu

Sypniewski K

1928-1930

Ławnik Zarządu

Makarczyk Kazimierz

1928-1930

Ławnik Zarządu

Kolischer Arnold

1928-1930

Ławnik Zarządu

Piotrowski Oskar

1928-1930

Ławnik Zarządu

Rozenblat Samuel

1928-1930

Ławnik Zarządu

Konczyński Tadeusz

1928-1930

Ławnik Zarządu

Steifer Marian

1928-1930

Ławnik Zarządu

Stocerz Jan


III Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 14 grudnia 1930 r.
III kadencja 1931-1932

1931-1932

Prezes

Rogoziński Józef

1931-1932Przepiórka Dawid

1931-1932Pawłowski Tadeusz

1931-1932Michałowski Konstanty

1931-1932

Skarbnik

Orlański Leon

1931-1932

Ławnik Zarządu

Makarczyk Kazimierz

1931-1932

Ławnik Zarządu

Piłsudski Kazimierz

1931-1932

Ławnik Zarządu

Domosławski Bogdan

1931-1932

Ławnik Zarządu

Rozenblat Samuel

1931-1932

Ławnik Zarządu

Żukowski Juliusz

1931-1932

Ławnik Zarządu

Kolischer Arnold

1931-1932

Ławnik Zarządu

Piotrowski Oskar

1931-1932

Ławnik Zarządu

Potyka Józef

1931-1932

Komisja Rewizyjna1931-1932

Członek Komisji Rewizynej

Gołdykowski Wojciech

1931-1932

Członek Komisji Rewizynej

Osrowski Edward

1931-1932

Członek Komisji Rewizynej

Weinreich Maks A.

1931-1932

Członek Komisji Rewizynej

Gross Emil

1931-1932

Członek Komisji Rewizynej

Wróbel Marian

1931-1932

Komisja ds. Statutu OZSzach1931-1932

Członek Komisji ds. Statutu

Rybiński T

1931-1932

Członek Komisji ds. Statutu

Domosławski Bogdan

1931-1932

Członek Komisji ds. Statutu

Chmiel Paweł

1931-1932

Członek Komisji ds. Statutu

Gołdykowski Wojciech

1931-1932

Członek Komisji ds. Statutu

Rozenblat Samuel

1931-1932

Komisja weryfikacyjna (sportowa)1931-1932

Członek Komisji weryfikacyjnej

Kleczyński Jan

1931-1932

Członek Komisji weryfikacyjnej

Makarczyk Kazimierz

1931-1932

Członek Komisji weryfikacyjnej

Przepiórka Dawid

1931-1932

Członek Komisji weryfikacyjnej

Rozenblat Samuel

1931-1932

Sąd Rozjemczy1931-1932

Członek Sądu Rozjemczego

Cichowski Roman

1931-1932

Członek Sądu Rozjemczego

Kleczyński Jan

1931-1932

Członek Sądu Rozjemczego

Stawski Aleksander


IV Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 11 grudnia 1932 r.
IV kadencja 1933-1934 (11 osób)

1933-1934

Prezes

Rogoziński Józef

1933-1934

Wiceprezes

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1933-1934

Wiceprezes

Piłsudski Kazimierz

1933-1934

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1933-1934

Sekretarz

Domosławski Bogdan

1933-1934

Zastępca sekretarza

Michałowski Konstanty

1933-1934

Skarbnik

Orlański Leon

1933-1934

Kapitan Związkowy

Steifer Marian

1933-1934

Referent prasowy

Makarczyk Kazimierz

1933-1934

Ławnik Zarządu

Witkowski Wiktor

1933-1934

Ławnik Zarządu

Madfes Julian

1933-1934

Członek Władz Związku

Rozenblat Samuel

1933-1934

Członek Władz Związku

Żukowski Juliusz

1933-1934

Członek Władz Związku

Kolischer Arnold

1933-1934

Członek Władz Związku

Piotrowski Oskar

1933-1934

Członek Władz Związku

Pawłowski Tadeusz

1933-1934

Członek Władz Związku

Potyka Józef

1933-1934

Komisja ds. Statutu1933-1934

Członek Komisji ds. Statutu

Steifer Marian

1933-1934

Członek Komisji ds. Statutu

Domosławski Bogdan

1933-1934

Członek Komisji ds. Statutu

Stawski Aleksander

1933-1934

Komisja Rewizyjna1933-1934

Członek Komisji Rewizynej

Gołdykowski Wojciech

1933-1934

Członek Komisji Rewizynej

Osrowski Edward

1933-1934

Członek Komisji Rewizynej

Weinreich Maks A.

1933-1934

Członek Komisji Rewizynej

Marjenstrass Zygmunt

1933-1934

Członek Komisji Rewizynej

Wróbel Marian

1933-1934

Sąd Rozjemczy1933-1934

Członek Sądu Rozjemczego

Cichowski Roman

1933-1934

Członek Sądu Rozjemczego

Kleczyński Jan

1933-1934

Członek Sądu Rozjemczego

Stawski Aleksander


V Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 13 maja 1934 r.
V kadencja 1934-1935 (18 członków)

1934-1935

Prezes

Rogoziński Józef

1934-1935

Wiceprezes

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1934-1935

Wiceprezes

Piłsudski Kazimierz

1934-1935

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1934-1935

Sekretarz

Domosławski Bogdan

1934-1935

Skarbnik

Orlański Leon

1934-1935

Kapitan Związkowy

Steifer Marian

1934-1935

Ławnik Zarządu

Michałowski Konstanty

1934-1935

Ławnik Zarządu

Makarczyk Kazimierz

1934-1935

Ławnik Zarządu

Witkowski Wiktor

1934-1935

Ławnik Zarządu

Madfes Julian

1934-1935

Ławnik Zarządu

Makarczyk Kazimierz

1934-1935

Ławnik Zarządu

Witkowski Wiktor

1934-1935

Ławnik Zarządu

Rozenblat Samuel

1934-1935

Ławnik Zarządu

Żukowski Juliusz

1934-1935

Ławnik Zarządu

Kolischer Arnold

1934-1935

Ławnik Zarządu

Piotrowski Oskar

1934-1935

Ławnik Zarządu

Pawłowski Tadeusz

1934-1935

Ławnik Zarządu

Potyka Józef


VI Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 25 sierpnia 1935 r.
VI kadencja 1935-1936


1935-1936

Prezes

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1935-1936

Wiceprezes

Piłsudski Kazimierz

1935-1936

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1935-1936

Wiceprezes

Steifer Marian

1935-1936

Sekretarz

Marjenstrass Zygmunt

1935-1936

Zastępca sekretarza

Łękawski Stanisław

1935-1936

Skarbnik

Pawłowski Tadeusz

1935-1936

Referent finansowy

Orlański Leon

1935-1936

Kronikarz

Madfes Julian

1935-1936

Ławnik Zarządu

Michalski Włodzimierz

1935-1936

Ławnik Zarządu

Glabisz Kazimierz

1935-1936

Ławnik Zarządu

Raciążek Gustaw

1935-1936

Ławnik Zarządu

Borkowski S

1935-1936

Ławnik Zarządu

Weinreich Maks A.

1935-1936

Ławnik Zarządu

Regedziński Teodor

1935-1936

Ławnik Zarządu

Chmiel Paweł

1935-1936

Ławnik Zarządu

Sendal J

1935-1936

Ławnik Zarządu

Rewkiewicz Henryk sen.


VII Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 7 luty 1937 r.
VII kadencja 1936-1937

1936-1937

Prezes

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1936-1937

Wiceprezes

Rogoziński Józef

1936-1937

Wiceprezes

Piłsudski Kazimierz

1936-1937

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1936-1937

Sekretarz i kronikarz

Łękawski Stanisław

1936-1937

Zastępca sekretarza

Sendal J

1936-1937

Skarbnik

Pawłowski Tadeusz

1936-1937

Referent finansowy

Orlański Leon

1936-1937

Kapitan Związkowy

Steifer Marian

1936-1937

Ławnik Zarządu

Glabisz Kazimierz

1936-1937

Ławnik Zarządu

Kruszewski Stanisław

1936-1937

Ławnik Zarządu

Raciążek Gustaw

1936-1937

Ławnik Zarządu

Rewkiewicz Henryk

1936-1937

Ławnik Zarządu

Żuk-Rybicki T

1936-1937

Zastępca ławnika

Głogoszewski Feliks

1936-1937

Zastępca ławnika

Siemiatycki M

1936-1937

Zastępca ławnika

Weinreich Maks A.


VIII Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 19 grudnia 1937 r.
VIII kadencja 1938

1938

Rada Naczelna
(nowy doradczy organ PZSzach)1938

Prezes Rady - Członek honorowy

Sosnkowski Kazimierz

1938

Sekretarz Rady

Steifer Marian

1938

Członek honorowy

Glabisz Kazimierz

1938

Członek honorowy

Piłsudski Kazimierz

1938

Członek honorowy

Przepiórka Dawid

1938

Członek honorowy

Rozenblat Samuel

1938

Członek honorowy

Rogoziński Józef

1938

Członek Rady Naczelnej

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1938

Zarząd PZSzach1938

Prezes

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1938

Wiceprezes

Dybowski Tadeusz

1938

Wiceprezes

Piłsudski Kazimierz

1938

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1938

Sekretarz

Łękawski Stanisław

1938

Zastępca sekretarza

Suchoński Tadeusz

1938

Skarbnik

Pawłowski Tadeusz

1938

Referent finansowy

Saganowski Władysław

1938

Kapitan Związkowy

Steifer Marian

1938

Kronikarz

Madfes Julian

1938

Ławnik Zarządu

Głogoszewski Feliks

1938

Ławnik Zarządu

Gross Emil

1938

Ławnik Zarządu

Hebelt Wacław

1938

Ławnik Zarządu

Kruszewski Stanisław

1938

Ławnik Zarządu

Raciążek Gustaw

1938

Ławnik Zarządu

Rewkiewicz Henryk

1938

Ławnik Zarządu

Siemiatycki M

1938

Ławnik Zarządu

Weinreich Maks A.

1938

Komisja Techniczna1938

Członek Komisji Technicznej

Salzman Henryk

1938

Członek Komisji Technicznej

Hermanowa Róża Maria

1938

Członek Komisji Technicznej

Jagielski Jerzy

1938

Członek Komisji Technicznej

Sternak Julian

1938

Członek Komisji Technicznej

Danneman Jóżef

1938

Komisja Arbitrów1938

Członek Komisji Arbitrów

Kleczyński Jan

1938

Członek Komisji Arbitrów

Makarczyk Kazimierz

1938

Członek Komisji Arbitrów

Domosławski Bogdan

1938

Członek Komisji Arbitrów

Marjenstrass Zygmunt

1938

Członek Komisji Arbitrów

Michalski Włodzimierz

1938

Komisja Rewizyjna1938

Członek Komisji Rewizyjnej

Turski Zbigniew Fr.

1938

Członek Komisji Rewizyjnej

Ligowski Antoni

1938

Członek Komisji Rewizyjnej

Zawistowski Andrzej

1938

Członek Komisji Rewizyjnej

Guthner Ludwik

1938

Członek Komisji Rewizyjnej

Walfisz Henryk

1938

Sąd Rozjemczy1938

Członek Sądu Rozjemczego

Stawski Aleksander

1938

Członek Sądu Rozjemczego

Rosiński Jan

1938

Członek Sądu Rozjemczego

Żabiński Stanisław


IX Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 26 luty 1939 r.
IX kadencja 1939

Kadencja przerwana przez wojnę
Okupacja hitlerowska rozpoczęła się w październiku 1939
PZSzach nie działał 6 lat

1939

Rada Naczelna
(doradczy organ PZSzach)
1939

Prezes Rady - Członek honorowy

Sosnkowski Kazimierz

1939

Sekretarz Rady

Steifer Marian

1939

Członek honorowy

Glabisz Kazimierz

1939

Członek honorowy

Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław

1939

Członek honorowy

Piłsudski Kazimierz

1939

Członek honorowy

Przepiórka Dawid

1939

Członek honorowy

Rogoziński Józef

1939

Członek honorowy

Rozenblat Samuel

1939

Członek Rady Naczelnej

Dybowski T

1939

Członek Rady Naczelnej

Gruber Henryk

1939

Członek Rady Naczelnej

Irzykowski Karol

1939

Członek Rady Naczelnej

Paciorkowski J

1939

Członek Rady Naczelnej

Zahorski Sergjusz

1939

Zarząd PZSzach1939

Prezes

Grabowski Witold

1939

Wiceprezes

Piłsudski Kazimierz

1939

Wiceprezes

Przepiórka Dawid

1939

Wiceprezes

Steifer Marian

1939

Sekretarz

Sternak Julian

1939

Skarbnik

Pawłowski Tadeusz

1939

Kapitan Związkowy

Zaleski S

1939

Referent finansowy

Siarkiewicz St.

1939

Zastępca sekretarza

Madfes Julian

1939

Ławnik Zarządu

Bieńkowski K

1939

Ławnik Zarządu

Głogoszewski Feliks.

1939

Ławnik Zarządu

Gross Emil

1939

Ławnik Zarządu

Raciążek Gustaw

1939

Ławnik Zarządu

Rewkiewicz Henryk

1939

Ławnik Zarządu

Rosiński J

1939

Ławnik Zarządu

Strumph-Wojtkiewicz S

1939

Komisja Techniczna1939

Członek Komisji Technicznej

Danneman J

1939

Członek Komisji Technicznej

Makarczyk Kazimierz

1939

Członek Komisji Technicznej

Piltz Karol

1939

Członek Komisji Technicznej

Salzmann Henryk

1939

Członek Komisji Technicznej

Suchoński T

1939

Członek Komisji Technicznej

Przepiórka Dawid

1939

Członek Komisji Technicznej

Zaleski S

1939

Komisja Arbitrów1939

Członek Komisji Arbitrów

Domosławski Bogdan

1939

Członek Komisji Arbitrów

Kleczyński Jan

1939

Członek Komisji Arbitrów

Makarczyk Kazimierz

1939

Członek Komisji Arbitrów

Marjenstrass Zygmunt

1939

Członek Komisji Arbitrów

Michalski Włodzimierz

1939

Członek Komisji Arbitrów

Przepiórka Dawid

1939

Członek Komisji Arbitrów

Sternak Julian

1939

Sąd Rozjemczy1939

Członek Sądu Rozjemczego

Kruszewski Stanisław

1939

Członek Sądu Rozjemczego

Stawski Aleksander

1939

Członek Sądu Rozjemczego

Żabiński Stanisław


Reaktywowanie Polskiego Związku Szachowego
przez działaczy warszawskich, zebranych 6 grudnia 1945

Tadeusz Czarnecki, Stanisław Gawlikowski,
Zbigniew Miller (Marian Wróbel)

X Nadzwyczajny Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 30 kwietnia 1946 r.

X kadencja, kwiecień-październik 1946
Tymczasowy Zarząd PZSzach

1946

Prezes

Miller Zbigniew

1946

Wiceprezes

Bertholdi Jan

1946

Wiceprezes

Wróblewski Konstanty

1946

Szef biura

Czarnecki Tadeusz

1946

Kapitan Związkowy

Gawlikowski Stanisław

1946

Sekretarz

Filipkowska Zofia

1946

Z-ca Sekretarza

Nowicki Witold

1946

Skarbnik

Henneberg J.

1946

Ławnik Zarządu

Wróbel Marian

1946

Ławnik Zarządu

Bortkiewicz J

1946

Ławnik Zarządu

Szulce Zygmunt

1946

Ławnik Zarządu

Krulisch Czesław


XI Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 6 października 1946 r.
XI kadencja, 1946-1947

1946-1947

Prezes (do maja 1947 r.)

Miller Zbigniew

1946-1947

Prezes (od maja 1947 r.)

Wojnarowicz Stanisław

1946-1947

Wiceprezes (do maja 1947)

Wojnarowicz Stanisław

1946-1947

Wiceprezes

Wróblewski Konstanty

1946-1947

Wiceprezes

Witkowski Wiktor

1946-1947

Szef biura

Czarnecki Tadeusz

1946-1947

Sekretarz

Krulisch Czesław

1946-1947

Kapitan Związkowy

Gawlikowski Stanisław

1946-1947

Skarbnik

Henneberg J.

1946-1947

Ławnik Zarządu

Bortkiewicz J.

1946-1947

Ławnik Zarządu

Szulce Zygmunt

1946-1947

Ławnik Zarządu

Wróbel Marian

1946-1947

Komisja Rewizyjna1946-1947

Członek Komisji Rewizynej

Beer

1946-1947

Członek Komisji Rewizynej

Noworol F.

1946-1947

Członek Komisji Rewizynej

Cylwik E

1946-1947

Członek Komisji Rewizynej

Dobrzański Tadeusz

1946-1947

Członek Komisji Rewizynej

Balicki

1946-1947

Komisja Techniczna1946-1947

Członek Komisji Technicznej

Wojnarowicz Stanisław

1946-1947

Członek Komisji Technicznej

Gawlikowski Stanisław

1946-1947

Członek Komisji Technicznej

Makarczyk Kazimierz

1946-1947

Członek Komisji Technicznej

Widermański Leon

1946-1947

Członek Komisji Technicznej

Bujak K

1946-1947

Komisja Arbitrów1946-1947

Członek Komisji Arbitrów

Wróblewski Konstanty

1946-1947

Członek Komisji Arbitrów

Gałuszka Mieczysław

1946-1947

Członek Komisji Arbitrów

Błaszczak Czesław

1946-1947

Członek Komisji Arbitrów

Czarnota Alfred

1946-1947

Członek Komisji Arbitrów

Makarczyk Kazimierz

1946-1947

Sąd Rozjemczy1946-1947

Członek Sądu Rozjemczego

Roman M

1946-1947

Członek Sądu Rozjemczego

Małachowski M

1946-1947

Członek Sądu Rozjemczego

Cieśllikowski S


XII Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 28 września 1947 r.
XII kadencja, 1947-1949

1947-1949

Prezes

Wojnarowicz Stanisław

1947-1949

Wiceprezes

Wróblewski Konstanty

1947-1949

Wiceprezes

Witkowski Wiktor

1947-1949

Szef biura

Czarnecki Tadeusz

1947-1949

Sekretarz

Krulisch Czesław

1947-1949

Kapitan Związkowy

Gawlikowski Stanisław

1947-1949

Skarbnik

Henneberg J

1947-1949

Członek Zarządu

Bortkiewicz J

1947-1949

Członek Zarządu

Chądzyński Janusz

1947-1949

Członek Zarządu

Mirski

1947-1949

Komisja Rewizyjna1947-1949

Członek Komisji Rewizynej

Rewkiewicz Henryk

1947-1949

Członek Komisji Rewizynej

Dobrzański Tadeusz

1947-1949

Członek Komisji Rewizynej

Kusztejko K

1947-1949

Zastępca Członnka Komisji Rewizynej

Grynfeld Izaak

1947-1949

Zastępca Członnka Komisji Rewizynej

Balicki Jan

1947-1949

Komisja Techniczna1947-1949

Członek Komisji Technicznej

Wojnarowicz Stanisław

1947-1949

Członek Komisji Technicznej

Gawlikowski Stanisław

1947-1949

Członek Komisji Technicznej

Makarczyk Kazimierz

1947-1949

Członek Komisji Technicznej

Widermański Leon

1947-1949

Członek Komisji Technicznej

Bujak K

1947-1949

Komisja Arbitrów1947-1949

Członek Komisji Arbitrów

Wróblewski Konstanty

1947-1949

Członek Komisji Arbitrów

Gałuszka Mieczysław

1947-1949

Członek Komisji Arbitrów

Błaszczak Czesław

1947-1949

Członek Komisji Arbitrów

Czarnota Alfred

1947-1949

Członek Komisji Arbitrów

Makarczyk Kazimierz

1947-1949

Sąd Rozjemczy1947-1949

Członek Sądu Rozjemczego

Roman M

1947-1949

Członek Sądu Rozjemczego

Małachowski M

1947-1949

Członek Sądu Rozjemczego

Cieśllikowski S


XIII Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 9 stycznia 1949 r.
XIII kadencja, 1949-1950

1949-1950

Prezes

Wojnarowicz Stanisław

1949-1950

Członek Zarządu

Bortkiewicz J

1949-1950

Członek Zarządu

Gawlikowski Stanisław

1949-1950

Członek Zarządu

Henneberg J

1949-1950

Członek Zarządu

Sitkiewicz Marian

1949-1950

Członek Zarządu

Kołomecki Henryk

1949-1950

Członek Zarządu

Krzykała

1949-1950

Członek Zarządu

Wierzejewski Borys

1949-1950

Członek Zarządu

Witkowski Wiktor

1949-1950

Członek Zarządu

Czarnecki Tadeusz

1949-1950

Komisja Rewizyjna1949-1950

Członek Komisji Rewizyjnej

Czarnota Alfred

1949-1950

Członek Komisji Rewizyjnej

Dobrzański Tadeusz

1949-1950

Członek Komisji Rewizyjnej

Rewkiewicz Henryk sen.

1949-1950

Członek Komisji Rewizyjnej

Wróblewski Konstanty

1949-1950

Członek Komisji Rewizyjnej

Jurkiewicz......

1949-1950

Komisja Techniczna1949-1950

Członek Komisji Technicznej

Grynfeld Izaak

1949-1950

Członek Komisji Technicznej

Plater Kazimierz

1949-1950

Członek Komisji Technicznej

Wróbel Marian

1949-1950

Sąd Rozjemczy1949-1950

Członek Sądu Rozjemczego

Limbach Saturnin

1949-1950

Członek Sądu Rozjemczego

Litmanowicz Władysław

1949-1950

Członek Sądu Rozjemczego

Szulce Zygmunt


XIV Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 18 maja 1950 r.
XIV kadencja, 1950-1951

1950-1951

Prezes

Krulisch Czesław

1950-1951

Członek Zarządu

Wojnarowicz Stanisław

1950-1951

Członek Zarządu

Litmanowicz Władysław

1950-1951

Członek Zarządu

Niemirowski Emil

1950-1951

Członek Zarządu

Grynfeld Izaak

1950-1951

Członek Zarządu

Henneberg J

1950-1951

Członek Zarządu

Wróbel Marian

1950-1951

Członek Zarządu

Bortkiewicz M. J

1950-1951

Członek Zarządu

Dobrzański Tadeusz

1950-1951

Członek Zarządu

Swinarski Henryk

1950-1951

Członek Zarządu

Witkowski Wiktor

1950-1951

Członek Zarządu

Wierzejewski Borys


XV Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 15 kwietnia 1951 r.
Rozwiązanie Polskiego Związku Szachowego
Komisja likwidacyjna PZSzach

1951

Członek Komisji Rewizyjnej

Bortkiewicz J

1951

Członek Komisji Rewizyjnej

Henneberg J

1951

Członek Komisji Rewizyjnej

Dobrzański Tadeusz


Utworzenie Sekcji Szachów GKKF (1951-1956)
Główny Komitet Kultury Fizycznej powołano w lutym 1950 r.
Warszawa, 15 kwietnia 1951 r.

XV kadencja, 1951-1952
Zebranie Prezydium 18 maja 1951
Ukonstytuowanie Prezydium Sekcji 23 maja 1951

1951-1952

Przewodniczący prezydium sekcji szachów (od 18 V 1951)

Miller Zbigniew

1951-1952

Wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji ds. sportowych i imprez

Litmanowicz Władysław

1951-1952

Wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji ds. organizacyjnych

Krulisch Czesław

1951-1952

Wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji ds. wyszkolenia

Pytlakowski Andrzej

1951-1952

Sekretarz Prezydium Sekcji

Kałęcka Mirosława

1951-1952

Członek Prezydium Sekcji
(do 18 V 1951)

Grynfeld Izaak

1951-1952

Komisja Sportowa i Imprez1951-1952

Członek Komisji Sportowej
(od 18 V 1951)

Zieliński Kazimierz

1951-1952

Członek Komisji Sportowej
(od 18 V 1951)

Duda Jerzy

1951-1952

Komisja Organizacyjna1951-1952

Członek Komisji Organizacyjnej

Niemirowski Emil

1951-1952

Członek Komisji Organizacyjnej

Szpakowski Marek

1951-1952

Komisja Szkoleniowa1951-1952

Członek Komisji Szkoleniowej

Radzikowski Leon


XVI Walny Zjazd PZSzach - Plenarne posiedzenie Sekcji Szachów GKKF
Warszawa, 1 luty 1953 r.
XVI kadencja, 1953-1954

1953-1954

Przewodniczący prezydium sekcji szachów

Miller Zbigniew

1953-1954

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji szachów

Janic Marian

1953-1954

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji szachów

Mucha Bogusław

1953-1954

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji szachów

Chądzyński Janusz

1953-1954

Sekretarz prezydium sekcji szachów

Kałęcka Mirosława

1953-1954

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Radzikowski Leon

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Litmanowicz Władysław

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Furs Stefan

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Nowicki Witold

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Krulisch Czesław

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Rapaczyński Kazimierz

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Szeląg Stanisław

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Szpakowski Marek

1953-1954

Członek prezydium sekcji szachów

Wierzejewski Borys


XVII Walny Zjazd PZSzach - Plenarne posiedzenie Sekcji Szachów GKKF
Warszawa, 8 luty 1955 r.

Posiedzenie Sekcji Szachów i Warcabów GKKF
Warszawa, 1 marca 1955 r.

XVII kadencja, 1954-1956 (12 członków prezydium)


1955-1956

Przewodniczący prezydium sekcji szachów

Putrament Jerzy

1955-1956

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji szachów

Niereński Jerzy

1955-1956

Sekretarz prezydium sekcji szachów

Szpakowski Marek

1955-1956

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Furs Stefan

1955-1956

Przewodniczący Rady Trenerów

Makarczyk Kazimierz

1955-1956

Komisja Organizacyjna

Karnkowski Andrzej

1955-1956

Podkomisja Wydawnicza

Witkowski Stefan

1955-1956

Członek Komisji Sportowej

Arłamowski Jerzy

1955-1956

Członek Komisji Sportowej

Cichocki Leszek

1955-1956

Komisja Klasyfikacyjna

Chrzanowski Ryszard

1955-1956

Komisja Problemowa

Wróbel Marian

1955-1956

Komisja Gry Korespondencyjnej i Warcabów

Szeląg Stanisław


XVIII Walny Zjazd PZSzach - Plenarne posiedzenie Sekcji Szachów i Warcabów GKKF
Warszawa, 19 marca 1956 r.
XVIII kadencja, 1956-1957 (1+13 członków)

1956-1957

Przewodniczący prezydium sekcji szachów

Putrament Jerzy

1956-1957

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji ds. organizacyjnych

Niereński Jerzy

1956-1957

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji ds. sportowych

Wróbel Marian

1956-1957

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji ds. umasowienia

Miller Zbigniew

1956-1957

Sekretarz sekcji szachów

Szpakowski Marek

1956-1957

Komisja Sportowo-techniczna

Rysak Eugeniusz

1956-1957

Członek prezydium sekcji szachów

Witkowski Wiktor

1956-1958

Członek prezydium sekcji szachów

Iskierko Mieczysław

1956-1957

Komisja Sędziowska

Furs Stefan

1956-1957

Przewodniczący Rady Trenerów

Litmanowicz Władysław

1956-1957

Komisja Organizacyjna

Rolnik Krzysztof

1956-1957

Komisji Wydawnicza

Czarnecki Tadeusz

1956-1957

Komisja Gry Korespondencyjnej i Warcabów

Szeląg Stanisław

1956-1957

Komisja dyscyplinarna

Swinarski Henryk


XIX Walny Zjazd PZSzach - Plenarne posiedzenie Sekcji Szachów GKKF
Warszawa, 10 luty 1957 r.
Likwidacja Sekcji Szachów GKKF
Restytuowanie Polskiego Związku Szachowego
XIX kadencja, 1957
Tymczasowy Zarząd1957

Prezes (tymczasowy - po rezygnacji J. Putramenta)

Wojnarowicz Stanisław

1957

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji ds. organizacyjnych

Niereński Jerzy

1957

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji ds. sportowych

Wróbel Marian

1957

Wiceprzewodniczący prezydium sekcji ds. umasowienia

Miller Zbigniew

1957

Sekretarz sekcji szachów

Szpakowski Marek

1957

Komisja Sportowo-techniczna

Rysak Eugeniusz

1957

Członek prezydium sekcji szachów

Witkowski Wiktor

1957

Członek prezydium sekcji szachów

Iskierko Mieczysław

1958

Członek prezydium sekcji szachów

Arłamowski Jerzy

1957

Komisja Sędziowska

Furs Stefan

1957

Przewodniczący Rady Trenerów

Litmanowicz Władysław

1957

Komisja Organizacyjna

Rolnik Krzysztof

1957

Komisji Wydawnicza

Czarnecki Tadeusz

1957

Komisja Gry Korespondencyjnej i Warcabów

Szeląg Stanisław

1957

Komisja dyscyplinarna

Swinarski Henryk


XX Walny Zjazd PZSzach - Warszawa, 15-16 czerwca 1957 r.
XX kadencja, 1957-1959

1957-1959

Prezes

Rolnik Krzysztof

1957-1959

Wiceprezes ds. sportowych

Furs Stefan

1957-1959

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Iskierko Mieczysław

1957-1959

Skarbnik

Rysak Eugeniusz

1957-1959

Kapitan związkowy

Błaszczak Czesław

1957-1959

Sekretarz

Szpakowski Marek

1957-1959

Komisja Dyscyplinarna

Witkowski Wiktor

1957-1959

Komisja Klasyfikacyjna

Krotosz Józef

1957-1959

Komisja Szachów Wiejskich

Wasilewski Kazimierz

1957-1959

Łączność z terenem

Arłamowski Jerzy

1957-1959

Sąd Rozjemczy1957-1959

Przewodniczący Sądu Rozjemczego

Swinarski Henryk

1957-1959

Zastępca przewodniczącego Sądu Rozjemczego

Majcher Roman

1957-1959

Sekretarz Sądu Rozjemczego

Pągowski Tadeusz

1957-1959

Członek Sądu Rozjemczego

Fokczyński

1957-1959

Członek Sądu Rozjemczego

Bentkowski Henryk

1957-1959

Komisja Rewizyjna1957-1959

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bielkiewicz E

1957-1959

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Bąk Roman

1957-1959

Członek Komisji Rewizyjnej

Głogoszewski Feliks

1957-1959

Członek Komisji Rewizyjnej

Kałuszyński

1957-1959

Członek Komisji Rewizyjnej

Wierzejewski Borys


XXI Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 21-22 luty 1959 r.
XXI kadencja, 1959-1960

1959-1960

Prezes

Rolnik Krzysztof

1959-1960

Wiceprezes ds. sportowych

Furs Stefan

1959-1960

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Pągowski Tadeusz

1959-1960

Sekretarz generalny

Litmanowicz Władysław

1959-1960

Zastępca Sekretarza generalnego

Łuk Henryk

1959-1960

Skarbnik

Rysak Eugeniusz

1959-1960

Kapitan związkowy

Krotosz Józef

1959-1960

Komisja dyscyplinarna

Witkowski Wiktor

1959-1960

Komisja Klasyfikacyjna

Menhardt Marian

1959-1960

Sprawy szachów wiejskich

Wasilewski Kazimierz

1959-1960

Łączność z terenem

Arłamowski Jerzy

1959-1960

Sąd Rozjemczy1959-1960

Przewodniczący Sądu Rozjemczego

Swinarski Henryk

1959-1960

Zastępca przewodniczącego Sądu Rozjemczego

Majcher Roman

1959-1960

Członek Sądu Rozjemczego

Fokczyński

1959-1960

Członek Sądu Rozjemczego

Bentkowski Henryk

1959-1960

Komisja Rewizyjna1959-1960

Przewodniczący Komisji Rewizynej

Bielkiewicz E

1959-1960

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizynej

Bąk Roman

1959-1960

Członek Komisji Rewizynej

Głogoszewski Feliks

1959-1960

Członek Komisji Rewizynej

Kałuszyński

1959-1960

Członek Komisji Rewizynej

Wierzejewski Borys

1959-1960

Kolegium Sędziów1959-1960

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Kuszewski Kazimierz


XXII Nadzwyczajny Walny Zjazd PZSzach
Katowice, 2-3 kwietnia 1960 listopad 1960 r.
XXII kadencja, 1960-1961

1960-1961

Prezes

Herok Ferdynand

1960-1961

Wiceprezes ds. sportowych

Furs Stefan

1960-1961

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Frey Romuald

1960-1961

Kapitan związkowy

Litmanowicz Władysław

1960-1961

Członek Zarządu

Arłamowski Jerzy

1960-1961

Członek Zarządu

Bąk Roman

1960-1961

Członek Zarządu

Burczyk Franciszek

1960-1961

Członek Zarządu

Chądzyński Janusz

1960-1961

Członek Zarządu

Iskierko Mieczysław

1960-1961

Członek Zarządu

Menhardt Marian

1960-1961

Członek Zarządu

Wasilewski Kazimierz

1960-1961

Członek Zarządu

Żuk Henryk


XXIII Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 12 marca 1961 r.
XXIII kadencja, 1961-1963

1961-1962

Prezes
(rezygnacja we Wrocławiu 1962 r.)

Herok Ferdynand

1962-1963

Prezes
(od 1962 r.)

Kryński Kazimierz

1961-1962

Wiceprezes ds. sportowych (rezygnacja we Wrocławiu 1962 r.)

Buchalski Jerzy

1961-1963

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Frey Romuald

1961-1963

Wiceprezes ds. masowych

Arłamowski Jerzy

1961-1963

Sekretarz generalny

Chądzyński Janusz

1961-1963

Skarbnik

Rysak Eugeniusz

1961-1963

Kapitan sportowy

Furs Stefan

1961-1963

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Kuszewski Kazimierz

1961-1963

Delegat do FIDE (1)

Litmanowicz Władysław

1961-1963

Delegat do FIDE (2)

Witkowski Wiktor

1961-1963

Członek Zarządu

Bąk Roman

1961-1963

Członek Zarządu

Błaszczak Czesław

1961-1963

Członek Zarządu

Iskierko Mieczysław

1961-1963

Członek Zarządu

Menchardt Marian

1961-1963

Członek Zarządu

Ulfig J

1961-1963

Członek Zarządu

Skipietrow Michał

1961-1963

Członek Zarządu

Ziemacki Janusz

1961-1963

Komisja Rewizyjna1961-1963

Przewodniczący Komisji Rewizynej

Bentkowski Henryk

1961-1963

Członek Komisji Rewizynej

Konarkowski Franciszek

1961-1963

Członek Komisji Rewizynej

Pągowski Tadeusz

1961-1963

Członek Komisji Rewizynej

Rolnik Krzysztof

1961-1963

Członek Komisji Rewizynej

Ryś Jóżef

1961-1963

Sąd Rozjemczy1961-1963

Członek Sądu Rozjemczego

Limbach Saturnin

1961-1963

Członek Sądu Rozjemczego

Malinowski Henryk

1961-1963

Członek Sądu Rozjemczego

Wojciechowska Barbara (Katowice)


XXIV Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 7 kwietnia 1963 r.
XXIV kadencja, 1963-1966 (21 osób + prezydium 9 osób)

1963-1966

Prezes

Putrament Jerzy

1963-1966

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Kryński Kazimierz

1963-1966

Wiceprezes ds. sportowych

Ziemacki Janusz

1963-1966

Wiceprezes ds. masowych

Bąk Roman

1963-1966

Sekretarz generalny

Rysak Eugeniusz

1963-1966

Skarbnik

Jankowski Andrzej

1963-1966

Kapitan sportowy

Furs Stefan

1963-1966

Delegat do FIDE

Witkowski Wiktor

1963-1966

Członek Zarządu

Bagdasarian Grzegorz

1963-1966

Członek Zarządu

Witkowski Stefan

1963-1966

Członek Zarządu

Skipietrow Michał

1963-1966

Członek Zarządu

Czarnecki Tadeusz

1963-1966

Członek Zarządu

Szpakowski Marek

1963-1966

Członek Zarządu

Brzózka Stefan

1963-1966

Członek Zarządu

Szeląg Stanisław

1963-1966

Członek Zarządu

Nestorowicz Zbigniew

1963-1966

Członek Zarządu

Kłaput Tadeusz

1963-1966

Członek Zarządu

Kozłowski Zygmunt

1963-1966

Członek Zarządu

Iskierko Mieczysław

1963-1966

Członek Zarządu

Wasilewski Kazimierz

1963-1966

Kolegium Sędziów1963-1966

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Kuszewski Kazimierz


XXV Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 24 kwietnia 1966 r.
XXV kadencja, 1966-1968

1966-1970

Prezes

Putrament Jerzy

1966-1970

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Kryński Kazimierz

1966-1970

Wiceprezes ds. sportowych

Furs Stefan

1966-1970

Wiceprezes ds. masowych

Bąk Roman

1966-1970

Sekretarz generalny

Litmanowicz Władysław

1966-1970

Skarbnik

Rysak Eugeniusz

1966-1970

Kapitan związkowy

Wasilewski Kazimierz

1966-1970

Członek Zarządu

Iskierko Mieczysław

1966-1970

Członek Zarządu

Nestorowicz Zbigniew

1966-1970

Członek Zarządu

Niewiadomski Cyryl

1966-1970

Członek Zarządu

Hellwig Leon

1966-1970

Członek Zarządu

Trzęsowski Andrzej

1966-1970

Członek Zarządu

Budkiewicz J

1966-1970

Członek Zarządu

Kłaput Tadeusz

1966-1970

Członek Zarządu

Turski Wacław

1966-1970

Członek Zarządu

Czarnecki Tadeusz

1966-1970

Członek Zarządu

Pochowski Ferdynand

1966-1970

Członek Zarządu

Górski Jan

1966-1970

Członek Zarządu

Arłamowski Jerzy

1966-1970

Kolegium Sędziów1966-1970

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Witkowski Wiktor

1966-1970

Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów

Idzior Janusz

1966-1970

Komisja Rewizyjna1966-1970

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Konarkowski Franciszek

1966-1970

Członek Komisji Rewizyjnej

Bentkowski Henryk

1966-1970

Członek Komisji Rewizyjnej

Rusek J

1966-1970

Członek Komisji Rewizyjnej

Burda St

1966-1970

Członek Komisji Rewizyjnej

Perycz J

1966-1970

Sąd Koleżeński1966-1970

Członek Sądu Koleżeńskiego

Swinarski Henryk

1966-1970

Członek Sądu Koleżeńskiego

Andrzejewski Ryszard

1966-1970

Członek Sądu Koleżeńskiego

Łoziński E


XXVI Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 29 listopada 1970 r.
XXVI kadencja, 1970-1973

1970-1973

Prezes

Putrament Jerzy

1970-1973

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Witkowski Stefan

1970-1973

Wiceprezes ds. sportowych

Furs Stefan

1970-1973

Wiceprezes ds. masowych.

Bąk Roman

1970-1973

Sekretarz Generalny

Frey Romuald

1970-1973

Skarbnik

Dąbrowski Edward

1970-1973

Kapitan. Sportowy

Wasilewski Kazimierz

1970-1973

Członek Zarządu

Nestorowicz Zbigniew

1970-1973

Członek Zarządu

Nobis Jerzy

1970-1973

Członek Zarządu

Bagdasarian Grzegorz

1970-1973

Członek Zarządu

Eberle Jan

1970-1973

Członek Zarządu

Filipowicz Andrzej

1970-1973

Członek Zarządu

Krulisch Czesław

1970-1973

Członek Zarządu

Rysak Eugeniusz

1970-1973

Członek Zarządu

Gąsiorowski Ryszard

1970-1973

Członek Zarządu

Hellwig Leon

1970-1973

Członek Zarządu

Iskierko Mieczysław

1970-1973

Członek Zarządu

Pochowski Ferdynand

1970-1973

Członek Zarządu

Rożański Bolesław

1970-1973

Członek Zarządu

Szeląg Stanisław

1970-1973

Członek Zarządu

Więckowski Ryszard


XXVII Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 14 listopada 1973 r.
XXVII kadencja, 1973-1976 (11 członków)

1973-1976

Prezes

Gabrielski Stanisław

1973-1976

Wiceprezes

Furs Stefan

1973-1976

Wiceprezes

Witkowski Stefan

1973-1976

Sekretarz Generalny

Frey Romuald

1973-1976

Skarbnik

Dąbrowski Edward

1973-1976

Członek Zarządu

Bąk Roman

1973-1976

Członek Zarządu

Jasiński Henryk

1973-1976

Członek Zarządu

Pochowski Ferdynand

1973-1976

Członek Zarządu

Kania Stanisław

1973-1976

Członek Zarządu

Wasilewski Kazimierz

1973-1976

Członek Zarządu

Ziembiński Marian

1973-1976

Komisja Rewizyjna1973-1976

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Konarkowski Franciszek

1973-1976

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Burda S.

1973-1976

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Iskierko Mieczysław

1973-1976

Członek Komisji Rewizyjnej

Bentkowski Henryk

1973-1976

Członek Komisji Rewizyjnej

Borzobohaty Wojciech


XXVIII Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 24 października 1976 r.
XXVIII kadencja, 1976-1980

1976-1980

Prezes
(1976-16 VI 1977)

Gabrielski Stanisław

1978-1980

Prezes
(16 VI 1977-1980)

Wiśniewski Czesław

1978-1980

Wiceprezes ds. Sportowych
(1976-1977)

Kania Stanisław

1978-1980

Wiceprezes ds. Sportowych
(1978-1980)

Filipowicz Andrzej

1976-1980

Wiceprezes ds. Propagandy itp.
od 1978

Kania Stanisław

1976-1980

Wiceprezes ds. Umasowienia

Frey Romuald

1976-1980

Sekretarz Generalny
(1976-1977)

Niewiadomski Stanisław

1978-1980

Sekretarz Generalny
(1978-1980)

Eberle Jan

1976-1980

Komisja Sportowa

Filipowicz Andrzej

1976-1980

Członek Zarządu

Dąbrowski Edward

1976-1980

Członek Zarządu

Czajka Zbigniew

1976-1980

Członek Zarządu

Dobielecki J

1976-1980

Członek Zarządu

Furs Stefan

1976-1980

Członek Zarządu

Pochowski Ferdynand

1976-1980

Członek Zarządu

Ryś Józef

1976-1980

Członek Zarządu

Sęk Jan

1976-1980

Członek Zarządu

Szukszta Janusz

1976-1980

Członek Zarządu

Więckowski Ryszard

1976-1980

Członek Zarządu

Wiśniewski Czesław

1976-1980

Komisja Rewizyjna1976-1980

Członek Komisji Rewizyjnej

????

1976-1980

Członek Komisji Rewizyjnej

????

1976-1980

Członek Komisji Rewizyjnej

????

1976-1980

Członek Komisji Rewizyjnej

????


XXIX Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 26 października 1980 r.
XXIX kadencja, 1980-1984

1980-1984

Prezes

Kulesza Krzysztof

1980-1984

Wiceprezes ds. Sportowo-Szkoleniowych

Filipowicz Andrzej

1980-1984

Wiceprezes ds. propagandy i sportu masowego

Kania Stanisław

1980-1984

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Dąbrowski Edward

1980-1984

Sekretarz Generalny

Eberle Jan

1980-1984

Członek Zarządu

Ereńska-Radzewska Hanna

1980-1984

Członek Zarządu

Bora Stanisław

1980-1984

Członek Zarządu

Czajka Zbigniew

1980-1984

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

Jahr Ulrich

1980-1984

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

Pochowski Ferdynand

1980-1984

Członek Zarządu

Schmidt Włodzimierz

1980-1984

Członek Zarządu

Wasilewski Kazimierz

1980-1984

Członek Zarządu

Kusiński Bogdan

1980-1984

Członek Zarządu

Peretiatkowicz Tadeusz

1980-1984

Członek Zarządu

Wiese Ryszard


XXX Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 24 stycznia 1985 r.
XXX kadencja, 1985-1988

1985-1988

Prezes

Kania Stanisław

1985-1988

I wiceprezes

Kulesza Krzysztof

1985-1988

Wiceprezes ds. Sportowych

Filipowicz Andrzej

1985-1988

Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Dąbrowski Edward

1985-1988

Wiceprezes ds. Szkolenia

Czajka Zbigniew

1985-1988

Wiceprezes ds. propagandy

Żemantowski Jacek

1985-1988

Sekretarz Generalny

Eberle Jan

1985-1988

Skarbnik

Wasilewski Kazimierz

1985-1988

Członek Zarządu - Kom. Ewidencji i Klasyfikacji

Gnieciak Mirosław

1985-1988

Członek Zarządu - Kom. Kobieca

Ereńska-Radzewska Hanna

1985-1988

Członek Zarządu - Kom. Młodzieżowa

Woda Janusz

1985-1988

Członek Zarządu - Kom. Sędziowska

Jahr Ulrich

1985-1988

Członek Zarządu (do 1986) - Kom. Dyscyplinarna

Turczynowicz Edward

1985-1988

Członek Zarządu (do 1986) Kom. ds. Informacji

Gąsiorowski Ryszard

1985-1988

Członek Zarządu

Więckowski Ryszard

1985-1988

Członek Zarządu (do 1986)

Cichocki Leszek

1985-1988

Członek Zarządu (od 1987)

Schmidt Włodzimierz

1985-1988

Członek Zarządu (od 1987)

Szukszta Janusz

1985-1988

Komisja dyscyplinarna1985-1988

Spoza Zarządu - przewodniczący od 1986

Kołosowski Ryszard

1985-1988

Członek Kom. Dyscyplinarnej

Siniarski Paweł

1985-1988

Członek Kom. Dyscyplinarnej

Przybylski Benedykt

1985-1988

Członek Kom. Dyscyplinarnej

Będziński Marian

1985-1988

Komisja Rewizyjna1985-1986

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do 1986

Bentkowski Henryk

1986-1988

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej od 1986

Gromadzki Józef

1985-1988

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (1985-1986)

Gromadzki Józef

1985-1988

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Burczyk Franciszek

1985-1988

Członek Komisji Rewizyjnej

Braczko Marian

1985-1988

Członek Komisji Rewizyjnej

Kaczmarek Jan

1985-1988

Członek Komisji Rewizyjnej

Kłodnicki Leon

1985-1988

Członek Komisji Rewizyjnej

Malinowski Henryk


XXXI Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 10 grudnia 1988 r.
XXXI kadencja, 1988-1992

1988-1992

Prezes

Żemantowski Jacek

1988-1992

Wiceprezes ds. kontaktów i szachów masowych

Kulesza Krzysztof

1988-1992

Wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych

Filipowicz Andrzej

1988-1992

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Czajka Zbigniew

1988-1992

Wiceprezes ds. szachów korespondencyjnych, kompozycji

Frey Ludwik

1988-1992

Sekretarz Generalny

Majkut Mirosław

1988-1992

Szef protokołu

Dąbrowski Edward

1988-1992

Członek Zarządu - Komisja sportowa

Witkowski Stefan

1988-1992

Członek Zarządu - Komisja młodzieżowa

Woda Janusz

1988-1992

Członek Zarządu - Komisja sędziowska

Jahr Ulrich

1988-1992

Członek Zarządu - Komisja klasyfikacji i ewidencji

Gnieciak Mirosław

1988-1992

Członek Zarządu - Komisja zawodnicza

Ereńska-Radzewska Hanna

1988-1992

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. postępu i inicjatyw gosp.

Łada Wincenty

1988-1992

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. kompozycji

Rusinek Jan

1988-1992

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. makroregionów

Więckowski Ryszard

1988-1992

Rewizyjna1988-1992

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kłodnicki Leon

1988-1992

Członek Komisji Rewizyjnej

Górski Jan

1988-1992

Członek Komisji Rewizyjnej

Śpiewak Miłosław

1988-1992

Członek Komisji Rewizyjnej

Tomalczyk Tadeusz

1988-1992

Członek Komisji Rewizyjnej

Górecki Zenon


XXXII Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 15-16 luty 1992 r.
XXXII kadencja, 1992-1996

1992-1996

Prezes

Żemantowski Jacek

1992-1996

Wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych

Filipowicz Andrzej

1992-1996

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Niewiarowski Wacław

1992-1996

Wiceprezes ds. łączności z terenem

Jahr Ulrich

1992-1996

Wiceprezes ds. szach. gry korespondencyjnej

Frey Ludwik

1992-1996

Wiceprezes urzędujący

Czajka Zbigniew

1992-1996

Skarbnik

Tołkacz Konrad

1992-1996

Sekretarz Generalny (spoza Zarządu)

Majkut Mirosław

1992-1996

Szef protokołu

Dąbrowski Edward

1992-1996

Przewodniczący Komisji Sportowej

Witkowski Stefan

1992-1996

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

Woda Janusz

1992-1996

Przewodniczący Komisji Kobiecej

Ereńska-Radzewska Hanna

1992-1996

Przewodniczący Komisji Komputerowej

Górecki Zenon

1992-1996

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

Więckowski Ryszard

1992-1996

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

Więckowski Ryszard

1992-1996

Główny trener Związku

Schmidt Włodzimierz

1992-1996

Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji

Gnieciak Mirosław

1992-1996

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. Postępu i Inicjatyw gosp.

Łada Wincenty

1992-1996

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. Kompozycji

Rusinek Jan

1992-1996

Komisja Rewizyjna1992-1996

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dąbrowski Edward

1992-1996

Członek Komisji Rewizyjnej

Kłodnicki Leon

1992-1996

Członek Komisji Rewizyjnej

Górski Jan

1992-1996

Członek Komisji Rewizyjnej

Iwanow Eugeniusz

1992-1996

Członek Komisji Rewizyjnej

Kornasiewicz Stanisław


XXXIII Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 16-17 listopada 1996
XXXIII kadencja, 1996-2000

1996-2000

Prezes

Żemantowski Jacek

1996-2000

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Woda Janusz

1996-2000

Wiceprezes urzędujący
(do 1999)

Czajka Zbigniew

1996-2000

Wiceprezes ds. sportowych
(do 1997)

Witkowski Stefan

1996-2000

Wiceprezes ds. sportowych
(1998-2000)

Schmidt Włodzimierz

1996-2000

Wiceprezes ds. finansowych
(I 1996-1998)

Górecki Zenon

1996-2000

Wiceprezes ds. finansowych i prawnych (1999-2000)

Antkowiak Grzegorz

1996-2000

Skarbnik

Górski Jan

1996-2000

Sekretarz Generalny
(spoza Zarządu)

Fornal-Urban Agnieszka

1996-2000

Przewodniczący Kolegium Sędziów (1996-1997)

Więckowski Ryszard

1996-2000

Przewodniczący Kolegium Sędziów (1998-2000)

Delega Tomasz

1996-2000

Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji

Suwarski Paweł

1996-2000

Przewodniczący Komisji Trenerów

Bielczyk Jacek

1996-2000

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej i Prawnej (1996-1998)

Piwowarczyk Piotr

1996-2000

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej (1998-2000)

Szczygieł Ireneusz

1996-2000

Przewodniczący Komisji Krajowej (1996-1998)

Obszański Alfred

1996-2000

Przewodniczący Komisji Sportowej (1996-1998) spoza Zarządu

Sobolewski Piotr

1996-2000

Przewodniczący Komisji Sportowej (I 1998-1999)

Więckowski Ryszard

1996-2000

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej (1996-1999)

Sobierajewicz Kamila

1996-2000

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej (1999-2000)

Łobaziewicz Stanisław

1996-2000

Członek Zarządu

Listowiecki Tadeusz

1996-2000

Przewodniczący Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej

Bielecki Witold

1996-2000

Kierownik Wyszkolenia PZSzach

Czajka Zbigniew

1996-2000

Komisja Rewizyjna1996-2000

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kłodnicki Leon

1996-2000

Członek Komisji Rewizyjnej

Daniszkowicz Bogdan

1996-2000

Członek Komisji Rewizyjnej

Iwanow Eugeniusz

1996-2000

Członek Komisji Rewizyjnej

Frankiewicz Jan

1996-2000

Członek Komisji Rewizyjnej

Kornasiewicz Stanisław

1996-2000

Kolegium Sędziów1996-2000

Przewodniczący Kolegium Sędziów (1998-2000)

Delega Tomasz

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Frankiewicz Jan

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Ulrich Jahr

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Janicki Jacek

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Przysiecki Kajetan

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Ryll Zygmunt

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Suwarski Paweł

1996-2000

Członek Kolegium Sędziów

Szmigielski Czesław

1996-2000

Kolegium Trenerów i Instruktorów1996-2000

Przewodniczący Kolegium Trenerów i Instruktorów

Bielczyk Jacek

1996-2000

Członek Kolegium Trenerów i Instruktorów

Bernard Ryszard

1996-2000

Członek Kolegium Trenerów i Instruktorów

Matlak Marek

1996-2000

Członek Kolegium Trenerów i Instruktorów

Janocha Wiesław

1996-2000

Członek Kolegium Trenerów i Instruktorów

Schmidt Włodzimierz

1996-2000

Członek Kolegium Trenerów i Instruktorów

Twardoń Marian

1996-2000

Członek Kolegium Trenerów i Instruktorów

Żyła Janusz


XXXIV Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 13 maja 2000 r.
XXXIV kadencja, 2000-2003/2004


2000-2003

Prezes

Łobaziewicz Stanisław

2000-2003

Wiceprezes ds. finansowych.

Szczygieł Ireneusz

2000-2003

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Woda Janusz

2000-2003

Wiceprezes ds. sportowych

Schmidt Włodzimierz

2000-2003

Wiceprezes ds. międzynarodowych, delegat FIDE

Filipowicz Andrzej

2000-2003

Wiceprezes ds. młodzieżowych

Pyda Zbigniew

2000-2003

Skarbnik
(2000-2001)

Bartel Marek

2000-2003

Skarbnik
(2002-2003)

Nieradka Feliks

2000-2003

Członek Zarządu (Komisja Niepełnosprawnych)

Nieradka Feliks

2000-2003

Sekretarz Generalny (do 2003), kierownik biura do 2004

Fornal-Urban Agnieszka

2000-2003

Komisja Ewidencji
(do 2002)

Siniarski Paweł

2000-2003

Członek Zarządu

Bielczyk Jacek

2000-2003

Członek Zarządu (do 2001)

Czarnota Waldemar

2000-2003

Członek Zarządu (od 2002), Komisja Ewidencji

Więckowski Ryszard

2000-2003

Członek Zarządu (od 2002), Komisja Dyscyplinarna

Prokopczuk Antoni

2000-2003

Komisja Sportowa

Augustowski Janusz

2000-2003

Komisja Klasyfikacji i Rankingu

Chojnicki Zenon

2000-2004

Komisja Rewizyjna2000-2004

Przewodniczący Komisji Rewizynej

Kornasiewicz Stanisław

2000-2004

Członek Komisji Rewizyjnej

Daniszkowicz Bogdan

2000-2004

Członek Komisji Rewizyjnej

Kłodnicki Leon

2000-2004

Członek Komisji Rewizyjnej

Sanetra Piotr (do 2003)

2000-2004

Członek Komisji Rewizyjnej

Szczepaniak Andrzej

2000-2004

Kolegium Sędziów2000-2004

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Delega Tomasz

2000-2004

Członek Kolegium Sędziów

Daniszkowicz Bohdan

2000-2004

Członek Kolegium Sędziów

Filipowicz Andrzej

2000-2004

Członek Kolegium Sędziów

Frankiewicz Jan

2000-2004

Członek Kolegium Sędziów

Ulrich Jahr

2000-2004

Członek Kolegium Sędziów

Ryll Zygmunt

2000-2004

Członek Kolegium Sędziów

Suwarski Paweł

2000-2004

Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej

Bielecki Witold

2000-2004

Komisja Kompozycji Szachowej2000-2004

Przewodniczący
(do 2002)

Iwanow Eugeniusz

2002-2004

Członek

Rosolak Władysław


XXXV Nadzwyczajny Walny Zjazd PZSzach
Kraków, 1 marca 2003 r.
XXXV kadencja, 2004-2008

2003-2004

Prezes

Gdański Przemysław

2003-2004

Wiceprezes ds. public relations

Macieja Jan

2003-2004

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Sanetra Danuta

2003-2004

Wiceprezes ds. prawnych

Kowalski Janusz

2003-2004

Wiceprezes ds. sportowych

Schmidt Włodzimierz

2003-2004

Wiceprezes ds. młodzieżowych

Masternak Grzegorz

2003-2004

Skarbnik

Bartel Marek

2003-2004

Sekretarz generalny

Fornal-Urban Agnieszka

2003-2004

Delegat do FIDE

Delega Tomasz

2003-2004

Komisja Sportowa

Siwik Rafał

2003-2004

Komisja Klasyfikacji i Rankingu

Chojnicki Zenon

2003-2004

Członek Zarządu

Antkowiak Grzegorz

2003-2004

Komisja Młodzieżowa

Bobula Kazimierz

2003-2004

Członek Zarządu

Gościniak Andrzej

2003-2004

Prezydent Strefy 1.4

Filipowicz Andrzej

2003-2004

Komisja Ewidencji spoza Zarządu

Suwarski Paweł

2003-2004

Kom. Dyscyplinarna spoza Zarządu

Prokopczuk Antoni


XXXVII Walny Zjazd PZSzach
Warszawa, 24 listopada 2004 r.
XXXVII kadencja, 2003-2004

2004-2008

Prezes

Woda Janusz

2004-2008

Wiceprezes ds.międzyn.
delegat do FIDE, prez. strefy 1.4

Filipowicz Andrzej

2004-2008

Wiceprezes ds. sportowych

Bielczyk Jacek

2004-2008

Wiceprezes ds. młodzieżowych

Zieliński Piotr

2004-2008

Skarbnik

Cichorz Stanisław

2004-2008

Sekretarz generalny

Kusina Jan

2004-2008

Kom. Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu

Chojnicki Zenon

2004-2008

Kom. Organizacyjna

Winiarczyk Władysław

2004-2008

Kom. Organizacyjna

Pyda Zbigniew

2004-2008

Kom. dla niepełnosprawnych

Rek Tadeusz

2004-2008

Członek Zarządu

Waldemar Kopydłowski

2004-2008

Komisja Młodzieżowa (2003-XI 2006)

Gościniak Andrzej

2004-2008

Komisja Rewizyjna2004-2008

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szczygieł Ireneusz

2004-2008

Członek Komisji Rewizyjnej

Gordziejczuk Jerzy

2004-2008

Członek Komisji Rewizyjnej

Janik Marcin

2004-2008

Członek Komisji Rewizyjnej

Piwowarczyk Piotr

2004-2008

Członek Komisji Rewizyjnej

Więckowski Ryszard

2004-2008

Kom. Wyróżnień i Dyscypliny - spoza Zarządu

Kornasiewicz StanisławKolegium Sędziów2004-2008

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Filipowicz Andrzej

2004-2008

Członek Kolegium Sędziów

Chojnicki Zenon

2004-2008

Członek Kolegium Sędziów

Curyło Adam

2004-2008

Członek Kolegium Sędziów

Irlik Andrzej

2004-2008

Członek Kolegium Sędziów

Obrochta Bogdan

2004-2008

Członek Kolegium Sędziów

Ryll Zygmunt

2004-2008

Członek Kolegium Sędziów

Sapis Witalis

2005-2008

Komisja Młodzieżowa2006-2008

Komisja Młodzieżowa (2005-2008) przewodn. spoza Zarządu

Andrzej Modzelan


 
Aktualnie online 1 gość