00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-07 | Autor: Administrator | Odsłon: 22137
CZĘŚĆ C

RANKING I KLASYFIKACJA

C.Ia

TYTUŁY MIĘDZYNARODOWE FIDE

Handbook FIDE - B.01

Przepisy zostały uchwalone na Kongresie FIDE w roku 1982, wraz z wniesionymi poprawkami na Kongresach FIDE w latach 1984-2004. Obowiązują od 1 lipca 2005 roku. Przekład z angielskiego wersji z roku 2002 - Mirosław Gnieciak, aktualnej wersji - Andrzej Filipowicz.

0.0. WPROWADZENIE

0.1. FIDE uznaje wyłącznie tytuły szachowe wymienione w p. 03.

0.2. Przedstawione przepisy mogą być zmienione jedynie w drodze uchwały Kongresu FIDE na wniosek Komitetu Tytułów i Rankingów FIDE, zatwierdzony przez Komisję Kwalifikacyjną FIDE.
0.21. Zmiany mogą być wprowadzone tylko raz na cztery lata, poczynając od roku 2004. W uzasadnionych przypadkach Komitet i Komisja mają prawo dokonania szybszej zmiany przepisów.
0.22. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca następnego roku po uchwaleniu jej przez Kongres FIDE. Zmiany te będą obowiązywać w turniejach rozpoczętych w tym dniu lub później.

0.3. Międzynarodowe tytuły FIDE są w gestii Komisji Klasyfikacyjnej FIDE, która ma decydujący głos przy ich nadawaniu. Ustano-wione zostały następujące międzynarodowe tytuły FIDE:

0.31. Tytuły w grze bezpośredniej w szachach standardowych (defini-cja w art. 1.14), wnioskowane przez Komitet FIDE ds. Tytułów i Rankingów:
- arcymistrz GM
- mistrz międzynarodowy IM
- mistrz FIDE FM
- kandydat na mistrza FIDE CM
- arcymistrzyni WGM
- mistrzyni międzynarodowa WIM
- mistrzyni FIDE WFM
- kandydatka na mistrzynię FIDE WCM
- arcymistrz honorowy HGM
- mistrz honorowy HM

0.32. Tytuły w kompozycji szachowej są nadawane przez Stałą Komisję Kompozycji Szachowej FIDE (PCCC):
- arcymistrz w rozwiązywaniu zadań szachowych (GS - Grandmaster of Solving),
- mistrz międzynarodowy w rozwiązywaniu zadań szachowych (IMS),
- mistrz FIDE w rozwiązywaniu zadań szachowych (FMS),
- arcymistrz kompozycji szachowej (GMC - Grandmaster of Composing),
- mistrz międzynarodowy kompozycji szachowej (IMC),
- mistrz FIDE kompozycji szachowej (FMC),
- sędzia klasy międzynarodowej kompozycji szachowej (IJCC).

0.33. Tytuły w grze korespondencyjnej są nadawane przez Międzyna-rodową Federację Szachową Gry Korespondencyjnej (ICCF).

0.34. Tytuły trenerów i szkoleniowców nadawane przez Komitet Trenerów FIDE: Senior Trener FIDE, Trener FIDE, Instruktor FIDE, Instruktor Krajowy, Instruktor na dorobku.

0.35. Tytuł Międzynarodowego Organizatora FIDE (IO). Tytuł jest nadawany przez Komitet Organizatorów FIDE.

0.36. Tytuły przyznawane za inne zasługi, niż gra praktyczna. Są to z reguły honorowe tytuły nadawane przez Kongres FIDE.

0.4. Nadane tytuły są ważne dożywotnio, licząc od daty nadania lub rejestracji.
0.41. Użycie nadanego przez FIDE tytułu szachowego lub rankingu w sposób sprzeczny z zasadami etyki sportowej w zakresie wy-mogów klasyfikacyjnych i rankingowych, może narazić osobę utytułowaną na cofnięcie tytułu na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej, po podjęciu uchwały przez Kongres FIDE.

0.5. Nadawanie tytułów.

0.51. Tytuły wymienione w art. 0.31 są nadawane:
- za osiągnięcie określonych wyników sportowych w ustalonych zawodach (turniejach i meczach), albo
- za osiągnięcie określonego rankingu, sprecyzowanego w dalszej części tych przepisów. Takie tytuły są rejestrowane przez przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej FIDE na wniosek Sekretariatu FIDE, albo
- przez Kongres FIDE w oparciu o rekomendację Komisji Kla-syfikacyjnej FIDE, która potwierdza, że dany zawodnik speł-nił wymagania regulaminowe odnośnie tytułu.

0.52. Prezydium FIDE lub Rada Wykonawcza FIDE mogą nadać tytuły wymienione w art. 0.31, 0.34 albo 0.35 jedynie w przy-padkach bezdyskusyjnych, ale po konsultacji z przewodniczą-cym odpowiedniego Komitetu lub Komisji FIDE.

0.53. W odniesieniu do tytułów w grze korespondencyjnej, wymienionych w art. 0.33, ICCF weryfikuje i nadaje tytuły, natomiast Kongres FIDE jedynie je zatwierdza.

0.54. Data nadania tytułu jest datą wypełnienia ostatniej normy lub datą wypełnienia wymogu rankingowego, w zależności od tego, który warunek jest wypełniony później (GA 2004).

0.6. Członkami Komisji Kwalifikacyjnej FIDE są:

0.61. Osoby wybrane przez Kongres FIDE na czas tej samej kadencji, co prezydent FIDE:
- prezydent lub przewodniczący komisji,
- wiceprzewodniczący komisji,
- sekretarz komisji,
- pięciu ekspertów.
0.62. Osoby z tytułu pełnionych funkcji, a mianowicie członkowie Prezydium FIDE, prezydenci stref FIDE oraz administrator rankingu FIDE,
0.63. Komisja Kwalifikacyjna zazwyczaj podejmuje swoje decyzje na sesjach poprzedzających bezpośrednio Kongres FIDE.
0.64. W przypadku absencji prezydenta strefy FIDE, w posiedzeniach Komisji może uczestniczyć jego pełnomocnik.
0.65. W przypadkach nie objętych tymi przepisami, przeprowadzane jest głosowanie, zgodnie z art. 4.7, 4.8 i 4.9 Statutu FIDE.
0.66. W szczególnych przypadkach, Komisja może nadać tytuł w drodze korespondencyjnego głosowania.

1.0 WARUNKI UZYSKANIA TYTUŁÓW,
WYSZCZEGÓLNIONYCH W ART. 0.31

1.1 Ogólne wymagania
1.11. Turniej musi być przeprowadzony zgodnie z „Przepisami gry FIDE" i „Przepisami turniejowymi FIDE".

1.12. Rozgrywki nie mogą trwać dłużej, niż 12 godzin dziennie.

1.13. Nie wolno rozgrywać więcej niż dwie rundy dziennie.

1.14. Przy braku dodatkowego czasu, przynajmniej 30 sekund na posunięcie, zawodnik powinien otrzymać na rozegranie całej partii przynajmniej 2 godz. 30 min. (GA 2004).
W przypadku przyznania dodatkowego czasu, przynajmniej 30 sekund na posunięcie, zawodnik powinien otrzymać na roze-granie całej partii przynajmniej 2 godziny. Takie tempo gry opiera się na założeniu, że partia trwa 60 posunięć.

1.14a. Przykłady tempa gry w standardowych szachach:
- po 90 minut na całą partię i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch,
- po 2 godziny na 40 posunięć, a następnie po 1 godzinie na dokończenie partii,
- po 2 godziny na 40 posunięć, następnie po jednej godzinie na 20 posunięć oraz po 30 minut na dokończenie partii,
- po 2 godziny na 40 posunięć, następnie po jednej godzinie na 20 posunięć oraz po 15 minut na dokończenie partii, ale w tej ostatniej kontroli dodatkowo po 30 sekund na każde posunięcie (GA 2004),
- po 90 minut na 40 posunięć, a następnie po 15 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30 sekund na każde posu-nięcie od początku partii
Dop. A.F. Na Kongresie FIDE w Calvii w 2004 r. to ostatnie tempo przyjęto, jako obowiązujące we wszystkich oficjal-nych turniejach FIDE, w cyklu mistrzostw świata. Ale jest już wstępnie wprowadzone nowe tempo: po 90 minut na 40 posunięć, a następnie po 30 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30 sekund na każde posunięcie od początku partii (FIDE-ECU 2006).

1.15. Turniej musi być rozegrany w okresie 90 dni. Wyjątki, to druży-nowe rozgrywki ligowe i drużynowe mistrzostwa krajów, w któ-rych rozgrywki toczą się ponad 90 dni. W takich turniejach należy przyjmować rankingi zawodników wg Listy Rankingowej FI-DE obowiązującej w dniu rozpoczęcia imprezy.

1.16. Turniej powinien być przeprowadzony przez sędziego klasy międzynarodowej FIDE lub sędziego klasy FIDE, ewentualnie może być nadzorowany przez sędziego klasy międzynarodowej FIDE.

1.2. Tytuły zdobyte w międzynarodowych turniejach

1.21. Zawodnik może zdobyć tytuł lub normę na tytuł za wyniki sportowe uzyskane w turniejach przedstawionych w tablicach, pod warunkiem, że turnieje spełniają wymagania sprecyzowane w art. 1.42, 1.46, 1.47, 1.48 i 1.49.
Zdobycie każdego z wymienionych tytułów wymaga uzyskania punktowego rezultatu przynajmniej 35%. Wyniki sportowe zestawione w tablicach są traktowane jako minimalne. Określenie „norma" jest objaśnione w art. 1.4. (GA 2004).

Objaśnienia oznaczeń w tablicach:
(a) Jeżeli taki turniej składa się z eliminacji i finału, rezultaty mogą być łączone.
(b) Wymieniony turniej musi być zatwierdzony przez Prezydium FIDE. Rezultaty mogą być łączone jak w punkcie (a). Jeżeli turniej strefowy jest turniejem otwartym, rozgrywanym systemem szwajcarskim, to tytuł otrzymuje tylko zawodnik, który zdobył największą liczbę punktów lub wygrał baraż.
(c) Jak w punkcie (b). Jeżeli turniej strefowy jest turniejem otwar-tym, rozgrywanym systemem szwajcarskim, to tytuły otrzymują tylko dwaj zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów lub wygrali baraże.Arcymistrz

Mistrz międzynarodowy
SkrótGMIM
Mistrzostwa świataawans do pierwszej szesnastki awans do MŚ w grze bezpośredniej
Mistrzostwa świata kobietmistrzyni światawicemistrzyni - norma z 9 partiifinalistka
Mistrzostwa świata do 20 latzłoty medaldzielone 1 m. - norma z 9 partiimedale - srebrny i brązowy
Mistrzostwa świata oldbojów złoty medalsrebrny medal
Olimpiada oraz olimpiada kobieca>=9 partiiwynik >2600 = norma z 20 partii>=9 partiiwynik >2450 = norma z 20 partii
Mistrzostwa kontynentu>=9 partiiwynik >2600 = norma z 20 partiizłoty medal = norma z 9 partii>=9 partiiwynik >2600 = norma z 20 partiidzielenie 1 m.(max. 3 zaw.)
Mistrz. kontynent. do 20 latzłoty medal = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrzostwa kontynentu kobiet>=9 partii wynik >2600 = norma z 20 partii>=9 partii wynik >2450 = norma z 20 partii
Mistrzostwa kontynentu oldbojów złoty medal - norma z 9 partiizłoty medal srebrny lub brązowy med. = norma z 9 partii
Mistrz. krajów arabskichzłoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrz. krajów arabskich do 20 latzłoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrz. Ameryki Środkowej i Wysp Karaibskich do 20 lat złoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrz. Ameryki Południowej do 20 latzłoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ do 18 latzłoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ do 16 lat--------złoty medal – norma z 9 partii
Mistrz. kontynentu do 18/16 lat--------złoty medal – norma z 9 partii
MŚ dziewcząt do 20 lat--------złoty medal – norma z 9 partii
Mistrzostwa krajów Wspólnoty Brytyjskiej --------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Turnieje strefowe--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)>=9 partii, wynik >2450 = norma z 20 p.>=9 partii, wynik >=66,66% (b)
MŚ IBCA - inwalidzi wzroku--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ ICSC - inwalidzi słuchu--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ IPCA - inwalidzi ruchu--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)

KOBIETY

Arcymistrzyni

Mistrzyni międzynarodowa
SkrótWGMWIM
Mistrzostwa świata kobietmistrzyni świata – tytuł GM finalistka - tytuł IM awans do pierwszej ósemkiawans do MŚ w grze bezpośredniej
Mistrz. świata kobiet do 20 latzłoty medalzłoty medal = norma z 9 partii na tytuł IM dzielone 1 miejsce = norma z 9 partiimedale - srebrny i brązowy
MŚ kobiet pow. 50 latzłoty medalsrebrny medal
Olimpiada lub olimpiada kobieca>=9 partii, wynik >2400 = norma z 20 partii>=9 partii, wynik>2250=norma z 20 p.
Mistrzostwa kontynentu kobietZłoty medal>=9 partii, wynik >2400 = norma z 20 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)>=9 partii, wynik>2250=norma z 20 p.
Mistrzyni kontynentu kobiet do 20 latzłoty med. - norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrzyni krajów arabskichzłoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrzyni krajów arabskich, kobiet do 20 latzłoty medal dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrzyni Ameryki Środkowej i Wysp Karaibskich do 20 lat złoty medaldzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrzyni Ameryki Południowej do 20 lat złoty medaldzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ do juniorek do 18 latzłoty med. = norma z 9 partiidzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Mistrzyni Wspólnoty Brytyjskiej --------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ juniorek do 16 lat--------złoty medal = norma z 9 partii
Mistrz. kontynent. do 18/16 lat--------złoty medal = norma z 9 partii
Turnieje strefowe kobiet--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)>=9 partii, wynik>2250=norma z 20 p. (a)>=9 partii, wynik >66,66% (b)
MŚ IBCA – inwalidki wzroku--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ ICSC – inwalidki słuchu--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
MŚ IPCA – inwalidki ruchu--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)


Mistrz FIDE

Kandydat na mistrza
SkrótFMCM
Olimpiada9 partii >= 66,66% 7 partii >= 50%
DMŚ i DM kontynentu 7 partii >= 66,66%7 partii >= 50%
MŚ do 16, 14, 12 i 10 latdzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)medale - srebrny i brązowy
MŚ IBCA, ICSC i IPCA medal srebrny medal brązowy
Mistrzostwa świata IBCA, ICSC i IPCA do 20 lat dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)medale - srebrny i brązowy
Mistrzostwa kontynentu, mistrz. Wschodniej Azji (ASEAN),oraz krajów arabskich do 18, 16, 14 i 12 i 10 latdzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)medale - srebrny i brązowy
Amerykańskie regionalne mistrzostwa do 18, 16, 14 i 12 i 10 lat--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Turnieje strefowe 9 partii >= 50% (c)9 partii >= 40% (c)
MŚ amatorówzłoty medaldzielenie 1 m lub srebrny medal

KOBIETY

Mistrzyni FIDE

Kandydatka na mistrzynię
SkrótWFMWCM
Olimpiada9 partii >= 66,66%7 partii >= 50%
DMŚ i DM kontynentu 7 partii >= 66,66%7 partii >= 50%
MŚ juniorek do 16, 14, 12 i 10 latdzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)medale srebrny i brązowy
MŚ IBCA, ICSC i IPCA dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)medale srebrny i brązowy
Mistrzostwa juniorek kontynentu, mistrz. Wschodniej Azji (ASEAN) oraz krajów arabskich do 18, 16, 14 i 12 i 10 latdzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)medale srebrny i brązowy
Amerykańskie regionalne mistrzostwa juniorekdo 18, 16, 14 i 12 i 10 lat--------dzielenie 1 m. (max. 3 zaw.)
Turnieje strefowe 9 partii >= 50%9 partii >= 40% (c)
MŚ amatorekzłoty medaldzielenie 1 m lub srebrny medal

1.3. Następujące tytuły mogą być nadane w przypadku uzyskania odpowiedniego rankingu, opublikowanego na oficjalnej liście rankingowej FIDE w dowolnym czasie:

1.31. Mistrz FIDE 2300
1.32. Kandydat na mistrza FIDE 2200
1.33. Mistrzyni FIDE 2100
1.34. Kandydatka na mistrzynię FIDE 2000

1.4. Tytuły GM, IM, WGM, WIM mogą być także zdobyte poprzez uzyskanie norm w turniejach międzynarodowych, poddanych ocenie rankingowej i rozgrywanych zgodnie z następującymi zasadami:

1.41. Liczba partii
1.41a. Zawodnik musi rozegrać przynajmniej 9 partii, jednakże
1.41b Wymaga się tylko 7 partii w siedmiorundowych turniejach o drużynowe mistrzostwo świata i kontynentów.
Wymaga się 8 partii w ośmiorundowych lub dziewięciorundowych turniejach o drużynowe mistrzostwo świata i kontynentów,
Wymaga się tylko 8 partii w mistrzostwach świata lub mistrzostwach świata kobiet granych systemem pucharowym.
1.41c Jeżeli zawodnik uzyskał wynik lepszy od wymaganej normy o jeden lub więcej punktów, to można o tę liczbę zwiększyć liczbę partii będących podstawą występowania o normę.

1.42. Przy ocenie rezultatu zawodnika, nie uwzględnia się partii:
1.42a granych przeciwko zawodnikom, których federacje szachowe nie są członkami FIDE lub zostały czasowo wykluczone z FIDE w momencie rozpoczęcia turnieju,
1.42b granych przeciwko komputerom,
1.42c zdobytych walkowerem, drogą orzeczenia lub w jakikolwiek inny sposób poza grą przy szachownicy. Jednakże wyniki partii rozpoczętych przy szachownicy, które później zostały rozstrzygnięte walkowerem z różnych powodów, powinny zostać włączone do oceny rezultatu zawodnika. Również w sytuacji, gdy zawodnik zgodnie z kojarzeniami ma w ostatniej rundzie przeciwnika, z którym nawet porażka nie wpływa na zdobycie normy, to nieobecność tego przeciwnika nie przeszkadza w zaliczeniu normy,
1.42d granych przeciwko zawodnikom bez rankingu, którzy w turnieju kołowym przegrali wszystkie partie (0 p.) z zawodnikami mającymi ranking FIDE,
Ponadto
1.42e kandydat do tytułu może pominąć partie z zawodnika-mi, których pokonał, ale pod warunkiem, że w końcowym zestawieniu wyników pozostanie przynajmniej 9 partii przeciwko zawodnikom spełniającym regulami-nowe warunki. W każdym przypadku należy załączyć pełną tabelę turniejową.
1.42f kandydat do tytułu, który wypełnił normę przed ostatnią rundą, może pominąć rezultatów wszystkich pozosta-łych partii, ale pod warunkiem, że w końcowym zestawieniu będzie miał wymaganą pulę przeciwników spełniających regulaminowe warunki,
1.42g nie będą rozpatrywane partie z turniejów, w których do-konano jakichkolwiek zmian na korzyść jednego lub więcej uczestników. Dotyczy to m.in. zmiany liczby rund, dobierania odpowiednich przeciwników w koja-rzeniach par lub uzupełniania składu turnieju zawodni-kami, których udział w turnieju nie ma innego uzasadnienia.

1.43. Federacje przeciwników
Wśród przeciwników kandydata do tytułu muszą być reprezentanci przynajmniej dwóch innych federacji, poza federacją kan-dydata. Wyjątki w art. 1.43a do 1.43e.

1.43a Finały mistrzostw kraju mężczyzn i kobiet (wyłącznie finały, wykluczone są jakiekolwiek eliminacje). Patrz art. 1.43b1.
1.43b Drużynowe mistrzostwa kraju (GA 2004)
1.43b1 Wniosek na tytuł musi zawierać przynajmniej jeden inny turniej, niż przedstawione w art. 1.43a i (lub) 1.43b.
1.43c Turnieje strefowe
1.43d Inne turnieje, pod warunkiem uzyskania aprobaty Komisji Kwalifikacyjnej FIDE przed ich rozpoczęciem.
1.43e Turnieje rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem przynajmniej 20 zawodników z rankingiem FIDE spoza federacji gospodarzy. Tych 20 zagranicznych zawodników powinno reprezentować przynajmniej trzy federacje i mieć w swoim gronie przynajmniej 10 graczy z tytułami GM, IM, WGM i WIM. Jeśli te warunki nie są spełnione, to obowiązuje art. 1.44.

1.44. Liczbę wymaganych przeciwników z innych federacji zawsze zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.
1.44a Nie więcej niż 60% przeciwników może reprezento-wać federację kandydata składającego wniosek, a ponadto nie więcej niż 66% przeciwników może należeć do tej samej federacji. (GA 2004)

1.45. Tytuły przeciwników
1.45a Przynajmniej 50% przeciwników musi mieć nadane ty-tuły międzynarodowe w rozumieniu art. 0.31, nie licząc tytułów CM i WCM.
1.45b Uzyskanie normy arcymistrza (GM) wymaga rozegrania w turnieju przynajmniej trzech partii z arcymistrzami (3 GM).
1.45c Uzyskanie normy mistrza międzynarodowego (IM) wymaga rozegrania w turnieju przynajmniej dwóch partii z arcymistrzami (2 GM), lub dwóch partii z mistrzami międzynarodowymi (IM) i jedną z arcymistrzem (GM) względnie trzech partii z mistrzami międzynarodowymi (3 IM).
1.45d Uzyskanie normy arcymistrzyni (WGM) wymaga rozegrania w turnieju przynajmniej dwóch partii z arcymistrzami (2 GM) lub przynajmniej trzech partii z zawod-nikami, mającymi tytuły: arcymistrza, mistrza między-narodowego, arcymistrzyni i mistrza FIDE (3 partie z GM, IM, WGM lub FM).
1.45e Uzyskanie normy mistrzyni międzynarodowej (WIM) wymaga rozegrania w turnieju przynajmniej trzech partii z mistrzyniami międzynarodowymi (3 WIM) lub przynajmniej dwóch partii z mistrzyniami międzynarodowymi (2 WIM) i jednej z zawodnikiem mającym tytuły arcymistrza, mistrza międzynarodowego, arcymistrzyni i mistrza FIDE (2 partie z GM, IM, WGM lub FM), względnie przynajmniej dwóch partii z zawodnikami z tym samym wyżej wymienionym tytułem (np. 2 WGM lub 2 FM).
1.45f. Turnieje wielokołowe wymagają udziału przynajmniej 6 zawodników, a tytuł zawodnika może być liczony tylko jeden raz (GA 2004).

1.46. Ranking przeciwników
Uwaga liczby są zaokrąglane, jak w art. 1.44
1.46a. Nie więcej, niż 22% przeciwników może nie mieć rankingu.
1.46b Należy stosować Listę Rankingową FIDE obowiązują-cą w dniu rozpoczęcia turnieju.
1.46c Wyłącznie w celu określenia norm na tytuły (adjustacja średniego rankingu turnieju) należy przyjmować następujące wielkości najniższych umownych rankingów przeciwników:
na tytuł arcymistrza 2250
na tytuł mistrza międzynarodowego 2100
na tytuł arcymistrzyni 2050
na tytuł mistrzyni międzynarodowej 1900
1.46c1. Ranking umowny może dotyczyć najwyżej dwóch przeciwników. W odniesieniu do pozostałych rywali z niższymi rankingami należy brać pod uwagę ich publiko-wane rankingi, a ranking umowny powinien w takich przypadkach zostać ustalony tylko dla dwóch przeciwników z najniższymi rankingami.
1.46d. Przeciwnicy bez rankingu, nie publikowani na liście wg art. 1.46b powinni być traktowani jako zawodnicy z minimalnym rankingiem, który w 2006 roku wynosi 1400 (w 2008 roku przewiduje się 1200, a w 2010 ro-ku - 1000).
(Dop. A.F. - umowne rankingi nie dotyczą oceny rankingowej zawodów)

1.47. Średni ranking przeciwników (Rt)
1.47a. Średni ranking przeciwników Określony jest jako iloraz sumy rankingów wszystkich przeciwników i ich liczby. Należy uwzględnić art. 1.46..
1.47b. Średni ranking przeciwników zaokrągla się, zgodnie z regułami matematyki, do najbliższej liczby całkowitej. Końcówkę 0,5 zaokrągla się w górę.

1.48. Wynik rankingowy (Rp)
Uzyskanie normy na tytuł wymaga uzyskania przez zawodnika następujących lub wyższych wyników rankingowych:
Przed Po
zaokrągleniem zaokrągleniu
Arcymistrz GM 2600,5 2601
Mistrz międzynarodowy IM 2450,5 2451
Arcymistrzyni WGM 2400,5 2401
Mistrzyni międzynarodowa WIM 2250,5 2251

Obliczanie wyniku rankingowego Rp.

Rp = Rt + dp (patrz FIDE Handbook - B.2.10.1a - Kodeks PZSzach Cz. II, art. 10.1a)

Rt - średni ranking przeciwników
dp - różnica rankingów z tabeli, określona w zależności od uzyskanego wyniku procentowego

Tablica zależności pomiędzy wynikiem procentowym „p", a różnicą rankingów „d(p)"


p d(p) p d(p) p d(p) p d(p) p d(p) p d(p)
1.0 ∞ .83 273 .66 117 .49 -7 .32 -133 .15 -296
.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31 -141 .14 -309
.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30 -149 .13 -322
.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29 -158 .12 -336
.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28 -166 .11 -351
.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27 -175 .10 -366
.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26 -184 .09 -383
.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25 -193 .08 -401
.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24 -202 .07 -422
.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23 -211 .06 -444
.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22 -220 .05 -470
.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21 -230 .04 -501
.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20 -240 .03 -538
.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19 -251 .02 -589
.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18 -262 .01 -677
.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17 -273 .00 ∞
.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16 -284

1.49. Normy na tytuły odpowiadają rezultatom zależnym od średniego rankingu przeciwników. W tabeli 1.49a zestawiono normy punktowe w zależności od średniego rankingu przeciwników w turniejach liczących od 7 do 19 rund.

Tablica 1.49a
W tablicy uwzględniono, że minimalny średni ranking przeciwni-ków (Rt) wynosi dla normy arcymistrza (GM) - 2381, dla normy mistrza międzynarodowego (IM) - 2231, dla normy arcymistrzy-ni (WGM) - 2181, dla normy mistrzyni międzynarodowej (WIM) - 2031 oraz uwzględniono, że dla wypełnienia normy na każdy z tytułów wymagane jest osiągniecie przynajmniej 35% punktów w turnieju (GA 2004).

7 rund, 4 zaw. z tytułami, 6 z rankingiem
Tylko 7 rundowe DMŚ i DM kontynentów
Średni ranking przeciwnikówPkt.
GM
IM
WGM
WIM
5,5
2381-2442
2231-2292
2181-2242
2031-2092
5
2443-2498
2293-2348
2243-2298
2093-2148
4,5
2499-2550
2349-2400
2299-2350
2149-2200
4
2551-2600
2401-2450
2351-2400
2201-2250
3,5
2601-2650
2451-2500
2401-2450
2251-2300
3
2651-2702
2501-2552
2451-2502
2301-2352
2,5
>=2703
>=2553
>=2503
>=2353

8 rund, 4 zaw. z tytułami, 7 z rankingiem
tylko 8 lub 9 rundowe DMŚ i DM kontynentów oraz w MŚ granych syst. puchar.
6,5
2381-2407
2231-2257
2181-2207
2031-2057
6
2408-2459
2258-2309
2208-2259
2058-2109
5,5
2460-2505
2310-2355
2260-2305
2110-2155
5
2506-2557
2356-2407
2306-2357
2156-2207
4,5
2558-2600
2408-2450
2358-2400
2208-2250
4
2601-2643
2451-2493
2401-2443
2251-2293
3,5
2644-2687
2494-2537
2444-2487
2294-2337
3
>=2688
>=2538
>=2488
>=2338

9 rund, 5 zaw. z tytułami, 7 z rankingiem

 


7
2381-2434
2231-2284
2181-2234
2031-2084
6,5
2435-2475
2285-2325
2235-2275
2085-2125
6
2476-2520
2326-2370
2276-2320
2126-2170
5,5
2521-2557
2371-2407
2321-2357
2171-2207
5
2558-2600
2408-2450
2358-2400
2208-2250
4,5
2601-2643
2451-2493
2401-2443
2251-2293
4
2644-2680
2494-2530
2444-2480
2294-2330
3,5
>=2681
>=2531
>=2481
>=2331

10 rund, 5 zaw. z tytułami, 8 z rankingiem

 


8
2381-2407
2231-2257
2181-2207
2031-2057
7,5
2408-2451
2258-2301
2208-2251
2058-2101
7
2452-2490
2302-2340
2252-2290
2102-2140
6,5
2491-2528
2341-2378
2291-2328
2141-2178
6
2529-2564
2379-2414
2329-2364
2179-2214
5,5
2565-2600
2415-2450
2365-2400
2215-2250
5
2601-2636
2451-2486
2401-2436
2251-2286
4,5
2637-2672
2487-2522
2437-2472
2287-2322
4
2673-2710
2523-2560
2473-2525
2323-2360
3,5
>=2711
>=2561
>=2511
>=2361

11 rund, 6 zaw. z tytułami, 9 z rankingiem


9
2381-2389
2231-2239
2181-2189
2031-2039
8,5
2390-2425
2240-2275
2190-2225
2040-2075
8
2426-2467
2276-2317
2226-2267
2076-2117
7,5
2468-2498
2318-2348
2268-2298
2118-2148
7
2499-2535
2349-2385
2299-2335
2149-2185
6,5
2536-2564
2386-2414
2336-2364
2186-2214
6
2565-2600
2415-2450
2365-2400
2215-2250
5,5
2601-2636
2451-2486
2401-2436
2251-2286
5
2637-2665
2487-2515
2437-2465
2287-2315
4,5
2666-2702
2516-2552
2466-2502
2316-2352
4
>=2703
>=2553
>=2503
>=2353

12 rund, 6 zaw. z tytułami, 10 z rankingiem

 


9,5
2381-2407
2231-2257
2181-2207
2031-2057
9
2408-2442
2258-2292
2208-2242
2058-2092
8,5
2443-2475
2293-2325
2243-2275
2093-2125
8
2476-2505
2326-2355
2276-2305
2126-2155
7,5
2506-2543
2356-2393
2306-2343
2156-2193
7
2544-2571
2394-2421
2344-2371
2194-2221
6,5
2572-2600
2422-2450
2372-2400
2222-2250
6
2601-2629
2451-2479
2401-2429
2251-2279
5,5
2630-2657
2480-2507
2430-2457
2280-2307
5
2658-2687
2508-2537
2458-2487
2308-2337
4,5
>=2688
>=2538
>=2488
>=2338

13 rund, 7 zaw. z tytułami, 11 z rankingiem

 


10,5
2381-2389
2231-2239
2181-2189
2031-2039
10
2390-2425
2240-2275
2190-2225
2040-2075
9,5
2426-2459
2276-2309
2226-2259
2076-2109
9
2460-2490
2310-2340
2260-2290
2110-2140
8,5
2491-2513
2341-2363
2291-2313
2141-2163
8
2514-2543
2364-2393
2314-2343
2164-2193
7,5
2544-2571
2394-2421
2344-2371
2194-2221
7
2572-2600
2422-2450
2372-2400
2222-2250
6,5
2601-2629
2451-2479
2401-2429
2251-2279
6
2630-2657
2480-2507
2430-2457
2280-2307
5,5
2658-2687
2508-2537
2458-2487
2308-2337
5
>=2688
>=2538
>=2488
>=2338

14 rund, 7 zaw. z tytułami, 11 z rankingiem

 


11
2381-2407
2231-2257
2181-2207
2031-2057
10,5
2408-2442
2258-2292
2208-2242
2058-2092
10
2443-2467
2293-2317
2243-2267
2093-2117
9,5
2468-2498
2318-2348
2268-2298
2118-2148
9
2499-2520
2349-2370
2299-2320
2149-2170
8,5
2521-2550
2371-2400
2321-2350
2171-2200
8
2551-2571
2401-2421
2351-2371
2201-2221
7,5
2572-2600
2422-2450
2372-2400
2222-2250
7
2601-2629
2451-2479
2401-2429
2251-2279
6,5
2630-2650
2480-2500
2430-2450
2280-2300
6
2651-2680
2501-2530
2451-2480
2301-2330
5,5
2681-2702
2531-2552
2481-2502
2331-2352
5
>=2703
>=2553
>=2503
>=2353

15 rund, 8 zaw. z tytułami, 12 z rankingiem

 


12
2381-2389
2231-2239
2181-2189
2031-2039
11,5
2390-2425
2240-2275
2190-2225
2040-2075
11
2426-2451
2276-2301
2226-2251
2076-2101
10,5
2452-2475
2302-2325
2252-2275
2102-2125
10
2476-2505
2326-2355
2276-2305
2126-2155
9,5
2506-2528
2356-2378
2306-2328
2156-2178
9
2529-2550
2379-2400
2329-2350
2179-2200
8,5
2551-2579
2401-2429
2351-2379
2201-2229
8
2580-2600
2430-2450
2380-2400
2230-2250
7,5
2601-2621
2451-2471
2401-2421
2251-2271
7
2622-2650
2472-2500
2422-2450
2272-2300
6,5
2651-2672
2501-2522
2451-2472
2301-2322
6
2673-2695
2523-2545
2473-2495
2323-2345
5,5
>=2696
>=2546
>=2496
>=2346

16 rund, 8 zaw. z tytułami, 13 z rankingiem

 


12,5
2381-2407
2231-2257
2181-2207
2031-2057
12
2408-2434
2258-2284
2208-2234
2058-2084
11,5
2435-2459
2285-2309
2235-2259
2085-2109
11
2460-2483
2310-2333
2260-2283
2110-2133
10,5
2484-2505
2334-2355
2284-2305
2134-2155
10
2506-2535
2356-2385
2306-2335
2156-2185
9,5
2536-2557
2386-2407
2336-2357
2186-2207
9
2558-2579
2408-2429
2358-2379
2208-2229
8,5
2580-2600
2430-2450
2380-2400
2230-2250
8
2601-2621
2451-2471
2401-2421
2251-2271
7,5
2622-2643
2472-2493
2422-2443
2272-2293
7
2644-2665
2494-2515
2444-2465
2294-2315
6,5
2666-2687
2516-2537
2466-2487
2316-2337
6
>=2688
>=2538
>=2488
>=2338

17 rund, 9zaw. z tytułami, 14 z rankingiem

 


13,5
2381-2398
2231-2248
2181-2198
2031-2048
13
2399-2416
2249-2266
2199-2216
2049-2066
12,5
2417-2442
2267-2292
2217-2242
2067-2092
12
2443-2467
2293-2317
2243-2267
2093-2117
11,5
2468-2490
2318-2340
2268-2290
2118-2140
11
2491-2513
2341-2363
2291-2313
2141-2163
10,5
2514-2535
2364-2385
2314-2335
2164-2185
10
2536-2557
2386-2407
2336-2357
2186-2207
9,5
2558-2579
2408-2429
2358-2379
2208-2229
9
2580-2600
2430-2450
2380-2400
2230-2250
8,5
2601-2621
2451-2471
2401-2421
2251-2271
8
2622-2643
2472-2493
2422-2443
2272-2293
7,5
2644-2665
2494-2515
2444-2465
2294-2315
7
2666-2687
2516-2537
2466-2487
2316-2337
6,5
>=2688
>=2538
>=2488
>=2338

18 rund, 9 zaw. z tytułami, 15 z rankingiem

 


14
2381-2407
2231-2257
2181-2207
2031-2057
13,5
2408-2434
2258-2284
2208-2234
2058-2084
13
2435-2459
2285-2309
2235-2259
2085-2109
12,5
2460-2475
2310-2325
2260-2275
2110-2125
12
2476-2498
2326-2348
2276-2298
2126-2148
11,5
2499-2520
2349-2370
2299-2320
2149-2170
11
2521-2543
2371-2393
2321-2343
2171-2193
10,5
2544-2557
2394-2407
2344-2357
2194-2207
10
2558-2579
2408-2429
2358-2379
2208-2229
9,5
2580-2600
2430-2450
2380-2400
2230-2250
9
2601-2621
2451-2471
2401-2421
2251-2271
8,5
2622-2643
2472-2493
2422-2443
2272-2293
8
2644-2657
2494-2507
2444-2457
2294-2307
7,5
2658-2680
2508-2530
2458-2480
2308-2330
7
2681-2702
2531-2552
2481-2502
2331-2352
6,5
>=2703
>=2553
>=2502
>=2353

19 rund, 10 zaw. Z tytułami, 15 z rankingiem
15
2381-2398
2231-2248
2181-2198
2031-2048
14,5
2399-2416
2249-2266
2199-2216
2049-2166
14
2417-2442
2267-2292
2217-2242
2167-2192
13,5
2443-2467
2293-2317
2243-2267
2193-2217
13
2468-2483
2318-2333
2268-2283
2218-2133
12,5
2484-2505
2334-2355
2284-2305
2134-2155
12
2506-2520
2356-2370
2306-2320
2156-2170
11,5
2521-2543
2371-2393
2321-2343
2171-2193
11
2544-2564
2394-2414
2344-2364
2194-2214
10,5
2565-2579
2415-2429
2365-2379
2215-2229
10
2580-2600
2430-2450
2380-2400
2230-2250
9,5
2601-2621
2451-2471
2401-2421
2251-2271
9
2622-2636
2472-2486
2422-2436
2272-2286
8,5
2637-2657
2487-2507
2437-2457
2287-2307
8
2658-2680
2508-2530
2458-2480
2308-2330
7,5
2681-2695
2531-2545
2481-2495
2331-2345
7
>=2696
>=2546
>=2496
>=2346

Uwaga: Tablice dla turniejów z liczbą rund większą od 19 można przygotować w oparciu o Handbook FIDE, rozdz. B.02, art. 10.1(a) oraz przepisy rozdz. B.01.

1.50. Warunki otrzymania tytułu po wypełnieniu norm
1.50a. Uzyskanie dwóch lub więcej norm przy rozegraniu przynajmniej 27 partii.
1.50b Jeśli uzyskana norma spełnia wymagania regulaminowe na więcej niż jeden tytuł międzynarodowy, to może zostać wykorzystana do kilku z nich.
1.50c Uzyskanie przez zawodnika w dowolnym momencie wymaganego minimalnego rankingu, który wynosi dla tytułów:
arcymistrza >= 2500
mistrza międzynarodowego >= 2400
arcymistrzyni >= 2300
mistrzyni międzynarodowej >= 2200
1.50c1 Wymagany ranking nie musi być publikowany na li-ście FIDE. Minimum rankingowe może być osiągnię-te w dowolnym momencie, nawet w trakcie rankin-gowego okresu czy w trakcie rozgrywanego turnieju. Zawodnik, który osiągnie wymagane minimum ran-kingowe może pominąć swoje dalsze wyniki turnie-jowe, ale ten fakt musi być potwierdzony przez fede-rację zawodnika. Zaleca się też, aby sędzia główny wydał zawodnikowi zaświadczenie potwierdzające uzyskany ranking w trakcie imprezy. Przyznanie tytu-łu w oparciu o niepublikowany ranking wymaga aprobaty Administratora Rankingu FIDE.
1.50d Norma na tytuł międzynarodowy jest ważna, jeżeli została wypełniona w oparciu o „Przepisy FIDE - Ty-tuły Międzynarodowe", obowiązujące w okresie, w którym rozgrywano dany turniej.
1.50e Nie ustanawia się żadnych ograniczeń odnośnie ważności tytułów i norm. Zdobyte tytuły i wypełnione normy są ważne dożywotnio.


1.6. Zestawienie wymagań dla turniejów z normami

Liczba partii dziennie

nie więcej niż dwie1.13
Całkowity czas do namysłuprzynajmniej 120 minut1.14
Czas trwania turniejumaksimum 90 dni1.15
Odpowiedzialna osobaarbiter międzynarodowy1.16
Liczba partiiminimum 91.41b-c
Rodzaj zawodów nie liczą się indywidualne mecze
Partie nie brane pod uwagę przeciwko komputerom1.42

zdobytych walkowerem, drogą orzeczenia itp., poza grą przy szachownicy.1.42

uznane za przegrane przed ich rozpoczęciem1.42

przeciwko zawodnikom, których federacje nie są członkami FIDE1.42

przeciwko zawodnikom, których federacje zostały czasowo usunięte z FIDE 1.42
Liczba federacji minimum dwie inne, niż federacja wnioskodawcy1.43
Liczba GM dla tytułu GMminimum 3 GM1.45b
Liczba IM dla tytułu IMminimum 3 IM lub 2 GM1.45c
Liczba utytułowanych dla tytułu WGMminimum 3 spośród GM; IM; WGM; FM1.45d
Liczba WIM dla tytułu WIMminimum 3 WIM lub 2 spośród GM; IM; WGM; FM1.45e
Minimalny wynik rankingowyGM 2601, IM 2451, WGM 2401, WIM 22511.48
Minimalny średni ranking2381 dla GM, 2231 dla IM, 2181 dla WGM oraz 2031 dla WIM1.49a
Minimalny wynik punktowy35%1.49a

1.7. Zestawienie wymagań odnośnie liczby przeciwników

Liczba partii

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Zawodników z tytułami

min

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

Zawodników z rankingiem

min

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

Zawodników z federacji wnioskodawcy

max

5

6

6

7

7

8

9

9

10

10

11

Zawodników z jednej federacji

max

6

6

7

8

8

9

10

10

11

12

12


1.8. Zaświadczenie o zdobyciu normy
Sędzia główny jest zobowiązany do przygotowania odpowied-niego zaświadczenia (certyfikatu) w czterech egzemplarzach, które otrzymują: zawodnik, federacja zawodnika, federacja or-ganizatora turnieju oraz Sekretariat FIDE. Zaleca się, aby za-wodnik zwrócił się do głównego arbitra o wydanie stosownego zaświadczenia przed opuszczeniem turnieju (GA 2004).

1.9. Składanie sprawozdań z turniejów z normami
1.91. Turniej powinien być zarejestrowany zgodnie przepisami FIDE Handbook B.03 (patrz Kodeks Szachowy C.III).
1.92. (GA 2004) Sędzia główny zarejestrowanego turnieju powinien przesłać do Sekretariatu FIDE, sprawozdanie rankingowe pocztą elektroniczną lub przesyłką poleconą, która powinna dotrzeć do FIDE przed upływem 30 od zakończenia turnieju. Sprawozdanie musi być uwierzytelnione przez sędziego. Wszystkie za-świadczenia o zdobytych normach muszą być podpisane przez sędziego głównego. Sprawozdanie musi być zgodne z postanowieniami dotyczącymi dokumentacji turniejowej, zawartymi w art. 11 przepisów FIDE B.02 (Kodeks Szachowy, rozdz. C.II - art. 11). Dodatkowo do sprawozdań ze wszystkich turniejów winny być obowiązkowo dołączone informacje wymagane przez Komisję Kwalifikacyjną, które są zestawione w formularzach 5 i 6, stanowiących załączniki do Regulaminu B.02 (EB 1999) - vide Kodeks Szachowy, C.II.

1.93. W przypadku turnieju, który nie został zarejestrowany w FIDE z odpowiednim wyprzedzeniem, do przesłania sprawozdania jest upoważniona wyłącznie federacja, na której terenie turniej został rozegrany.

1.94. Datą zakończenia turnieju jest dzień, w którym rozegra-no ostatnią rundę turnieju, a datę wysłania potwierdza stempel pocztowy lub datownik elektroniczny.

1.95. Jeżeli Administrator Rankingu FIDE uzna nadesłane sprawozdanie za nieprawidłowe, to zostanie ono zwró-cone w celu dokonania poprawek, a poprawione spra-wozdanie powinno zostać odesłane pocztą elektroniczną do Sekretariatu FIDE w ciągu czterech tygodni od daty wskazanej przez administratora rankingu FIDE. Zanie-dbanie tego obowiązku spowoduje, że rezultaty turnieju nie zostaną objęte oceną rankingową.


1.96. Sprawozdania, nadesłane z opóźnieniem większym niż sześć miesięcy nie zostaną uwzględnione ani do obli-czeń rankingowych, ani też w celach nadania tytułów międzynarodowych.

1.97. (GA 2004) Wszystkie normy uzyskane w przeszłości muszą być wysłane do FIDE do 1 lipca 2005 roku. Po tym terminie nie będą akceptowane. Fotografie zawod-ników z tytułami powinny być także przesłane do 1 lipca 2005 roku. Federacje składające sprawozdania z turnie-jów są zobowiązane załączyć do sprawozdania komplet zapisów rozegranych w trakcie turnieju partii, jeśli jest to możliwe. Zapisy partii mogą być załączone zarówno w postaci wydruku lub w preferowanej formie elektronicz-nego zapisu plików do szachowych baz danych.

2.0 WARUNKI UZYSKANIA TYTUŁÓW MIĘDZYNARODOWEGO ORGANIZATORA I INSTRUKTORA FIDE

2.1. Organizator klasy międzynarodowej (IO). Wymagane jest spełnienie wszystkich wymienionych warunków:

2.1.1. Znajomość organizacji imprez szachowych.
2.1.2. Wystarczająca znajomość przynajmniej jednego oficjalnego języka FIDE.
2.1.3. Doświadczenie w organizacji przynajmniej pięciu turniejów, a w tej liczbie przynajmniej dwóch różnych rodzajów turniejów rejestrowanych przez FIDE, zgodnie z przepisami B.03 (Kodeks Szachowy C.II) lub doświadczenie w organizacji przynajmniej dwóch różnych oficjalnych imprez FIDE.

2.2. Trener lub Instruktor FIDE. Wymagane jest spełnienie wszystkich wymienionych warunków:

2.2.1. Zgłoszenie kandydata przez narodową federację,
Curriculum vitae, wraz z udokumentowaną odpowiednią praktyką w tym zakresie.
Udokumentowana aktualna działalność instruktorska w okresie nie krótszym niż trzy lata, uwierzytelniona przez narodową lub lokalną federację kandydata.
Potwierdzona znajomość jednego z języków FIDE (GA 2004).

2.2.2. Spełnienie dwóch, spośród trzech wymienionych warunków:
(a) międzynarodowy ranking, przynajmniej 2200,
(b) średnie wykształcenie,
(c) udokumentowany udział w przynajmniej trzech seminariach, kongresach lub podobnych formach szkolenia organizowanych przez FIDE lub zarejestrowanych przez FIDE kursach szkoleniowych, organizo-wanych przez narodowe federacje.


3.0. TYTUŁY W KOMPOZYCJI SZACHOWEJ
Nadawane są zgodnie z regulaminami Stałej Komisji Kompozycji Szachowej (FIDE PCCC).


4.0. TYTUŁY W GRZE KORESPONDENCYJNEJ
Nadawane są zgodnie z regulaminami Międzynarodowej Fede-racji Szachowej Gry Korespondencyjnej (ICCF).


5.0. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

5.1. Formularze z wnioskami na tytuły, wymienione w art. 0.31 i 0.35 muszą być poparte odpowiednimi załącznikami, a mianowicie:

Tytuł

Druk

Wniosek

Certyfikat uzyskanego tytułu lub normy

IT1

IT2

Międzynarodowy Organizator FIDE

IO1

IO2

Raport z turnieju

IT3


5.2. Wnioski na tytuły muszą być przygotowane na tych formularzach i wszystkie niezbędne informacje muszą być załączone wraz z wnioskiem:

GM

IM

IT2, IT1 – każdy z tabelą turniejową

WGM

IT2, IT1 – każdy z tabelą turniejową

WIM

IT2, IT1 – każdy z tabelą turniejową

IO

IO2, IO1

CI

C12 (Trener i instruktor)


5.3. Wnioski na tytuły muszą być poddane stosownej ocenie merytorycznej i weryfikacji przez upoważnione komisje federacji kandydata. Narodowa federacja jest ponadto zobowiązana do wniesienia odpowiedniej opłaty.

5.3a Dla właściwej, merytorycznej oceny złożonych wniosków FIDE potrzebuje okresu 60 dni. Dlatego wprowadza się opłatę o 50% wyższą dla kandydatów i ich federacji, któ-rzy chcą rozpatrzenia wniosków w krótszym okresie. Z ko-lei wnioski na tytuły złożone w trakcie Kongresu FIDE bę-dą obciążone opłatą o 100% wyższą od sprecyzowanej w przepisach.

5.3b Wszystkie wnioski wraz z załącznikami i szczegółami będą publikowane na stronie internetowej FIDE przez okres 60 dni przed ich akceptacją. Ten okres jest przeznaczony na ewentualne reklamacje lub zastrzeżenia.

WYKAZ FORMULARZY
1. Wypełnienie normy na tytuły GM, WGM, IM i WIM

(Certificate of Title Result IT1)
2. Wniosek na tytuły GM, WGM, IM i WIM
(Title Application IT2)
3. Wypełnienie norm na tytuł organizatora klasy międzynarodowej
(International Organizer norm report form IO1)
4. Wniosek na tytuł organizatora klasy międzynarodowej (Application for the award of the title of International Organizer IO2)
5. Wniosek na tytuł Instruktora FIDE (Application for the award of the title of Chess Instructor CI2)

 

C.Ib

TYTUŁY MIĘDZYNARODOWE
SĘDZIÓW FIDE


Handbook FIDE - B.05
Uchwalone przez Kongres FIDE w roku 1982, wraz z wniesionymi poprawkami na Kongresach FIDE w latach 1984-2004. Obowiązują od 1 lipca 2005 roku. Przekład z angielskiego Andrzej Filipowicz

1.0. WPROWADZENIE
1.1. Przedstawione przepisy mogą być zmienione jedynie w dro-dze uchwały Kongresu FIDE na wniosek Kolegium Arbitrów FIDE.

1.1.1. Zmiany przepisów mogą być wprowadzone tylko raz na cztery lata, poczynając od roku 2004. W uzasadnionych przypad-kach Kolegium Arbitrów FIDE ma prawo dokonania szybszej rewizji przepisów.

1.1.2. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca następnego roku po uchwaleniu jej przez Kongres FIDE.


1.1.3. Nadawane są następujące międzynarodowe tytuły sędziów:
(a) sędzia klasy międzynarodowej FIDE
(IA - International Arbiter)
(b) sędzia klasy FIDE (FA - FIDE Arbiter).

1.1.4. Nadane tytuły są ważne dożywotnio, licząc od daty nadania lub rejestracji.

1.1.5. Tytuły nadaje Kolegium Arbitrów FIDE.

1.1.6. Kolegium Arbitrów FIDE jest powołane przez Kongres FIDE na okres analogiczny jak Prezydent FIDE. W skład Kolegium wchodzi przewodniczący i nie więcej niż 16 ekspertów z pra-wem głosu. Żadna federacja nie może mieć więcej niż jednego reprezentanta w Kolegium. W trakcie kadencji Kolegium może dokooptować nowych członków, ale jedynie z głosem doradczym.

1.1.7. Prezydium FIDE albo Rada Wykonawcza FIDE mogą zatwierdzić tytuły wymienione w p. 1.1.3 ale jedynie w oczywi-stych sytuacjach i zawsze po konsultacji z przewodniczącym Kolegium Arbitrów.

1.1.8. Kolegium Arbitrów zwyczajowo podejmuje swoje decyzje na sesjach poprzedzających otwarcie Kongresu FIDE.

1.1.9. W wyjątkowych przypadkach, Kolegium Arbitrów może rekomendować nadanie tytułu drogą korespondencyjnego głosowania.

2.0 Generalne założenia norm na tytuły arbitrów,
2.1.1. Uwzględnia się:
System rozgrywek - szwajcarski, kołowy, inny
Ranga zawodów - światowa, kontynentalna, międzynarodowa, krajowa
Rodzaj turnieju - indywidualny, drużynowy
Zaświadczenia - liczba certyfikatów, które
mogą być wydane arbitrom
Normy - liczba norm, które mogą być
dołączone do wniosku

 

System

Ranga zawodów

Rodzaj

Maksymalna liczba zaświadczeń

Liczba norm we wniosku

----

Mistrzostwa świata

----

Bez limitu, ale zależy od liczby rund w przypadku rozgrywek pucharowych

Bez limitu

----

Mistrzostwa

kontynentów

----

Bez limitu

Bez limitu

----

Olimpiady

----

Bez limitu

maksimum 1 norma

Szwajcarski

Turnieje

międzynarodowe

----

2+1 za każdych 50 zawodników

(dla >50 zaw. - 3, gdy >100 zaw. - 4)

Bez limitu

Szwajcarski

Mistrzostwa kraju

Indywidualne (m-k)

2+1 za każdych 50 zawodników

maksimum 2 normy

Kołowy

Mistrzostwa kraju

Indywidualne (m-k)

maksimum 2

maksimum 2 normy

Szwajcarski lub kołowy

Mistrzostwa kraju

Drużynowe

Bez limitu, ale zależy od liczby drużyn

maksimum 1 norma

Szachy szybkie

MŚ lub mistrz.

kontynentów

----

Bez limitu, ale zależy od liczby rund w przypadku rozgrywek pucharowych

maksimum 2 normy


2.1.2. Norma na FA lub IA jest akceptowana jeśli kandydat na arbi-tra pracował jako sędzia w najwyższej klasie drużynowych rozgrywek o mistrzostwo kraju (ekstraliga) i zostały spełnione następujące warunki:
(a) mecze pomiędzy zespołami były rozgrywane przynajmniej na czterech (4) szachownicach,
(b) uczestniczyło przynajmniej 10 zespołów,
(c) przynajmniej 60% zawodników miało ranking FIDE.

2.1.3. Kandydat na sędziego IA lub FA musi mieć ukończone 21 lat, liczą się normy uzyskane z chwilą ukończenia 18 lat

3. Tytuł Międzynarodowego Arbitra FIDE (IA).

Wymagane jest spełnienie wszystkich następujących warunków:
3.1. Dokładna znajomość „Przepisów Gry FIDE", regulaminów turniejowych FIDE, zasad kojarzenia par w turniejach granych systemem szwajcarskim, zasad systemu rankingowego FIDE i regulaminów FIDE w zakresie nadawania norm na tytuły międzynarodowe.

3.2. Całkowita obiektywność demonstrowana w trakcie całej dotychczasowej działalności sędziowskiej.

3.3. Obligatoryjna znajomość języka angielskiego przynajmniej w zakresie konwersacji oraz znajomość szachowych terminów i określeń w innych oficjalnych językach FIDE.

3.4. Wystarczająca umiejętność posługiwania się komputerem, umożliwiająca pracę z jego użyciem. Znajomość programów kojarzenia par, zatwierdzonych przez Komitet FIDE ds. Kojarzenia Par w turniejach granych systemem szwajcarskim. Umiejętność edytowania tekstu, wykonania wydruków pełnych wyników turniejowych oraz użycia poczty elektronicznej (e-mail).

3.5. Umiejętność operowania zegarami elektronicznymi różnych typów i nastawiania wymaganego tempa gry.

3.6. Pełnienie obowiązków sędziego głównego lub zastępcy sędzie-go głównego w przynajmniej czterech ocenianych przez FIDE zawodach szachowych, takich jak:
(a) finał indywidualnych mistrzostw kraju mężczyzn lub kobiet (nie więcej niż dwie normy),
(b) wszystkie oficjalne turnieje i mecze FIDE,
(c) międzynarodowe turnieje i mecze z normami na tytuły międzynarodowe,
(d) międzynarodowe festiwale szachowe z udziałem przynajmniej 100 uczestników,
(e) wszystkie oficjalne mistrzostwa świata i kontynentów w grze szybkiej (nie więcej niż jedna norma).

3.7. Tytuł sędziego międzynarodowego IBCA, ICSC IPCA jest rów-noważny jednej normie na tytuł IA.

3.8. Sprawowanie funkcji sędziego meczu na Olimpiadzie jest równoważne jednej normie na tytuł IA. Nie więcej, niż jedna norma uzyskana na olimpiadach będzie brana pod uwagę przy nada-waniu tytułu.

3.9. Tytuł Międzynarodowego Arbitra FIDE (IA) może być nadany wyłącznie sędziemu, który ma już tytuł Arbitra FIDE (FA).

4. Tytuł Arbitra FIDE (FA).
Wymagane jest spełnienie wszystkich następujących warunków:

4.1. Dokładna znajomość „Przepisów Gry FIDE", regulaminów tur-niejowych FIDE, zasad kojarzenia par w turniejach granych sys-temem szwajcarskim.
4.2. Całkowita obiektywność demonstrowana w trakcie całej dotych-czasowej działalności sędziowskiej.
4.3. Wystarczająca znajomość przynajmniej jednego oficjalnego języka FIDE.
4.4. Pełnienie obowiązków sędziego głównego lub zastępcy sędziego głównego, w przynajmniej czterech ocenianych przez FIDE zawodach szachowych, krajowych lub międzynarodowych.
4.5. Tytuł sędziego międzynarodowego IBCA, ICSC IPCA jest równoważny jednej normie na tytuł FA.
4.6. Sprawowanie funkcji sędziego meczu na Olimpiadzie jest rów-noważne jednej normie na tytuł FA. Jednakże, nie więcej, niż jedna norma uzyskana na olimpiadach będzie brana pod uwagę przy nadawaniu tytułu.
4.7. Kandydatom na sędziego spośród federacji, które nie są w sta-nie zorganizować jakiegokolwiek turnieju poddanego ocenie rankingowej lub z normą na tytuł międzynarodowy, można nadać tytuł FA pod warunkiem zdania egzaminu przed Komisją Sędziowską FIDE.

5. Procedura składania wniosków
5.1. Formularze z wnioskami na tytuły wymienione w 1.1.3 muszą być poparte odpowiednimi załącznikami, a mianowicie:
(a) Sprawozdanie turniejowe (Tournament Raport Form - TRF) z pełną tabelą wyników (cross-table) oraz podjętymi decyzjami w przypadkach reklamacji i protestów.
(b) Sprawozdanie turniejowe (Tournament Raport Form - TRF) oddzielnie dla każdej wypełnionej normy,
(c) Formularz dokumentujący zdobytą normę (Arbiter Norm Report Form - ANR), oddzielny dla każdej normy.
(d) Wniosek na tytuł arbitra (Arbiter Title Application Form - ATA)

5.2. Wniosek o nadanie tytułu IA musi być poparty protokołami sędziowanych imprez, potwierdzających wypełnienie koniecznych norm w przynajmniej dwóch różnych typach turniejów, w tym choćby jednej normy w międzynarodowym festiwalu, zgodnie z wymogami art. 3.6 (d). Normy powinny być wypełnione w turniejach, których daty rozpoczęcia mieszczą się w okresie sześciu lat. Wniosek powinien być złożony nie później niż na drugim Kongresie FIDE licząc od daty ostatniego turnieju włączonego do wniosku.

5.3. Wnioski o nadanie tytułu muszą być wysłane do Sekretariatu FIDE przez federację kandydata. Narodowa federacja odpowia-da także za wniesienie odpowiedniej opłaty.

5.4. Wszystkie wnioski na tytuły wraz z pełną dokumentacją muszą być opublikowane na witrynie Internetowej FIDE przynajmniej 60 dni przed datą nadania tytułu. To ma na celu zebranie ewentualnych zastrzeżeń.

 6. Zestawienie formularzy i ich wysyłanie
 

Wykaz formularzy

druk

Raport z turnieju

IT3

International Arbiter Norm Report

IA1

International Arbiter - wniosek

IA2

FIDE Arbiter Norm Report

FA1

FIDE Arbiter - wniosek

FA2

Certyfikat uzyskanego tytułu lub normy

IT1, IT2


6.1. Wnioski na tytuły muszą być przygotowane na tych formularzach i wszystkie niezbędne informacje muszą być załączone wraz z wnioskiem:

6.2. Wnioski na tytuły muszą być poddane stosownej ocenie merytorycznej i weryfikacji przez upoważnione komisje federacji kandydata. Narodowa federacja jest ponadto zobowiązana do wniesienia odpowiedniej opłaty.

6.3a Dla właściwej, merytorycznej oceny złożonych wniosków FIDE potrzebuje okresu 60 dni. Dlatego wprowadza się opłatę o 50% wyższą dla kandydatów i ich federacji, którzy chcą rozpa-trzenia wniosków w krótszym okresie. Z kolei wnioski na tytuły złożone w trakcie Kongresu FIDE będą obciążone opłatą o 100% wyższą od sprecyzowanej w przepisach.

6.3b Wszystkie wnioski wraz z załącznikami i szczegółami będą publikowane na stronie internetowej FIDE przez okres 60 dni przed ich akceptacją. Ten okres jest przeznaczony na ewentualne reklamacje lub zastrzeżenia.

 
Tytuły Międzynarodowe
rozmiar 1.20 MB | 2007-01-31 | Liczba pobrań: 564
 
Aktualnie online 3 gości